Tài liệu C++ và Code
Blocks có tài liệu C++ căn bản, phía dẫn tải và áp dụng Code
Blocks để thực hành C++. Giành riêng cho học sinh THPT thay thế ngôn ngữ lập trình sẵn Pascal.Tài liệu luôn luôn được cập nhật, kiểm soát và điều chỉnh và bổ sung phù phù hợp với những biến đổi của môi trường xung quanh lập trình C++ Code
Blocks.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng code block


*

Mục lụcI. Hướng dẫn sử cài đặt và dụng Code
Blocks để thực hành c++II. Tài liệu C ++

1. Chủ đề 1. Có tác dụng quen cùng với C++.2. Chủ thể 2. Lệnh điều kiện, lệnh lặp.3. Chủ thể 3. Mảng một chiều (số nguyên, số thực).4. Chủ đề 4. Xâu kí tự.5. Chủ thể 5. Đọc tệp, ghi tệp.

I. Lí giải sử tải và dụng
Code
Blocks để thực hành c++
1. Cài và cài
Code
Block.
http://www.codeblocks.org/downloads/26- Đối với Windowsn 64bít:Chọn tệp bao gồm tên:codeblocks-20.03mingw-setup.exe- Đối với
Windowsn 32bít:Chọn tệp bao gồm tên:codeblocks-20.03mingw-32bit-setup.exe+ Sửa lỗi khi cài bản codeblocks-20.03mingw-32bit-setup.exe báo"Không tìm kiếm thấy trình biên dịch GNU GCC"Click vào chỗ này để xem trả lời fix lỗi.- Đặt phím tắt để tự định hình code.B1. Như hình sau
*
B2.Như hình sau
*
2. Tạoproject bắt đầu chạy thử công tác đầu tiên.
*
*
*
*
*
*
Nhấn F9 nhằm dịch với chạy.Nhấn phím Enter để quay lại soạn thảo.3. Hạn chế và khắc phục lối nếu tại mục 2 chạy thất bại.Sửa lỗi codeblock chỉ được 1, gấp đôi trên win7 và 8B1: Nhấn tổng hợp phím Windows+RB2: gõ: services.msc
B3: search mục “Application Experiences”B4: lựa chọn “Automatic (Delayed Start)”B5: Apply và Ok tiếp nối khởi đụng lại thứ tính
Hoặc vào Start/Control Panel/System anh Security/Administrative Tools rồi nháy đúp chuột vào
Services rồi tiến hành như cách 3 cùng 4, 5 sống trên.II. Tài liệu C ++1. Chủ đề 1. Có tác dụng quen với C++.Mục tiêu:- các phép toán với dữ liệu kiểu số cơ bản (Toán tử số học): Cộng, trừ, nhân, chia, phân chia lấy phần dư, phân tách lấy phần nguyên.- Xuất ra tác dụng gồm khoác định và gồm định dạng (số nguyên, số thực).- Hằng, thay đổi và các lệnh nhập/xuất tự bàn phím/màn hình.Kiến thức:Các phép toán trong C++ (Toán tử số học)
TTPhép toánKí hiệVí dụKết quả
1Cộng+9+413
2Trừ-9-45
3Nhân*9*436
4Chia/9/42
9.0/42.25
9/4.02.25
5Chia rước phần dư%9%41
6Tăng 1 1-1 vị++a++Giống a=a+
7Giảm 1 đpn vị--a--Giống a=a-
Xuất ra công dụng gồm khoác định và gồm định dạng (số nguyên, số thực).- Xuất mang định: coutcoutVí dụ 1:

#include using namespace std;int main(){ cout kết quả:

*
Xuất định dạng gần như kiểu dữ liệu:coutn>=0 là đô rộng lớn danh cho dữ liệu xuất gí trị nguyên.căn lề: Trái hoặc phải có giá trịleft
hoặcrightSố thực có đinh dạng với số chữ số thập phâncout =0: là số chữ số phần thập phân được xuất ra.fixed: là in số thập phân làm tròn đến n.#include #include using namespace std;int main(){ cout Kết quả:
*
Giải thích:#include để dùnghàm xuất nhậpcoutcinusing namespace std;Nếu không khai báo thì bắt buộc viết các lệnh như:std::cout #include setw(n), ::setfill(ch), left, setprecision(n)Các kiểu dữ liệu cơ bản của C++
TTKiểu dữ liệuMô tảGhi chú
1intSố nguyên
2floatSố thực
3charKí tự
4stringXâu kí tự
5boolLogic
6longSố nguyên
7shortSố nguyên
8doubleSố thực
9
Phép gán, hằng, biến hóa và những lệnh nhập/xuất giá trị cho biến hóa từ bàn phím/màn hình.- Phép gán là dấu bởi =Ví dụ: a = 90;-Hằng (constant) là đại lượng có mức giá trị không biến đổi trong suốt quá trình thực hiện tại chương trình.- đổi mới (variable) là đại lượng có giá trị tất cả thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình.- trường đoản cú khóa khai báo hằng:const- Cú pháp khai báo hằng:const kiểu tài liệu tên_hằng = giá bán trị;Ví dụ:const double PI = 3.14159;const int diem_thuong = 5;hoặckiểu tài liệu const tên_hằng = giá trị;Ví dụ:double const PI = 3.14159;int const diem_thuong = 5;- Cú pháp khai báo biến:kiểu dữ liệu tên_biến = giá chỉ trị;kiểu dữ liệu tên_biến;hoặckiểu dữ liệu danh_sách_tên_biến = giá chỉ trị;kiểu tài liệu danh_sách_tên_biến;- lưu giữ ý: danh sách tên biến giải pháp nhau vì dấu phẩy (,); giá bán trị có thể gán giá bán trị ban đầu hoặc ko gán.- Ví dụ:int a = 0, b = 20; // Khai báo 2 trở thành kiểu số nguyênfloat = 20.8;char c = 'A';string s = "Thong bao";hoặcint a, b; // Khai báo 2 vươn lên là kiểu số nguyênfloat c;char c;string s;Ví dụ 2:#include #include using namespace std;const float pi = 3.14;int main(){ float ban_kinh = 0, dien_tich,chu_vi=0;; string tb_dien_tich = "Dien tich hinh tron la: "; string tb_chu_vi = "Chu vi hinh tron la: "; cout >ban_kinh; dien_tich = pi*ban_kinh*ban_kinh; chu_vi = 2*pi*ban_kinh; cout -Kết quả:
*
2. Chủ đề 2. Lệnh điều kiện, lệnh lặp.Mục tiêu:- các phép so sánh (toán tử quan tiền hệ), phép logic (toán tử logic).- Câu lệnh điều kiện, lặp.Kiến thức:Các phép đối chiếu (toán tử quan tiền hệ)Ví dụ: int a = 10, int b= 20;
Phép so sánhKí hiệu(toán tử so sánh)Ví dụKết qủa
Bằng==a==bfalse
Khác!=a!=true
Lớn hơn>a>bfalse
Nhỏ hơn=a>=false
Nhỏhơn hoặc bằng
Phép lô ghích (toán tử logic)Ví dụ: A = true; B = false
Phép LogicKí kiệu(toán tử logic)Ví dụKết quả
AND (Và)&&A&&Bfalse
OR (Hoặc)||A||Btrue
NOT (Phủ định)!!Afalse
!Btrue
Ví dụ cần sử dụng phép lô ghích &&, || !#include using namespace std;int main(){ int a=0; int b=0; cout>a; cout>b; if((a>0)&&(b>0)) { cout0)||(b>0)) { cout0)) { cout
Câu lệnh điều kiện if
Dạng thiếu:if (điều kiện) ngôn từ khi đk đúng;Ví dụ:#include using namespace std;int main(){ int a=0, b=0, S=0; cout >a; cout >b; if(a>b) { cout
Dạng đủ:if (điều kiện) nội dung khi đk đúng;else câu chữ khi đk sai;Ví dụ:#include using namespace std;int main(){ int a=0, b=0, S=0; cout >a; cout >b; if(a>b) { coutCâu lệnh điều kiện switch ... Caseswitch (biến hoặc biểu thức kiểm tra) case quý giá 1: Lệnh thứ 1; break; case giá trị 2: Lệnh đồ vật 2; break; case quý giá 3: Lệnh máy 3; break; case quý hiếm thứ n: Lệnh sản phẩm n; break; default: Lệnh thực hiện khi các lựa lựa chọn trên đầy đủ sai; //phần mặc định là không yêu cầu Ví dụ:#include using namespace std;int main(){ char dau; int a=0, b=0, S=0; cout >a; cout >b; cout>dau; switch (dau) { case '+': S= a + b; break; case '-': S= a - b; break; case '*': S= a * b; break; case '/': if (b == 0) { cout Câu lệnh điều kiện thay thế cặp if ..elsec = (a>b? cực hiếm khi đúng : cực hiếm khi sai);Ví dụ:Giải thích:#include using namespace std;int main(){ int a=0, b=0, S=0; cout >a; cout >b; S=(a>b?a-b:a+b); coutthay thê cặp lệnh if ...else sau:#include using namespace std;int main(){ int a=0, b=0, S=0; cout >a; cout >b; if(a>b) S=a-b; else S=a+b; coutCâu lệnh lặp.Lệnh lặp forfor (bien=giá trị; dieu_kien; tang_giam) cac_lenh;Ví dụ xuất ra màn hình hiển thị các số từ 1 đến 15#include using namespace std;int main(){ int a=0; for(a = 1; a Câu lệnh lặp whilewhile(dieu_kien) cac_lenh;Ví dụ xuất ra screen các số từ là một đến 15#include using namespace std;int main(){ int a=0; while(a Câu lệnh lặp vị while- Câu lệnh này được tiến hành ít độc nhất vô nhị 01 lầndo cac_lenh; while(dieu_kien);Ví dụ xuất ra màn hình hiển thị các số từ 1 đến 15#include using namespace std;int main() int a=0; do a++; cout 3.Chủ đề 3. Mảng một chiều (số nguyên, số thực).Mảng là:Một kiểu dữ liệu có kết cấu do bạn lập trình định nghĩa.Biểu diễn một dãy những biến có cùng kiểu. Ví dụ: dãy các số nguyên, dãy các ký tự…Kích thước được xác định ngay lúc khai báo và không khi nào thay đổi (mảng tĩnh).Mục tiêu:- biện pháp khai báo và sử dụng mảng, chèn thêm, xóa phần tử ở địa điểm xác định, tìm kiếm vào mảng ...Kiến thức:- Cú pháp khai báo mảng:kiểu dữ liệu tên biến đổi mảng;Một mảng tiếp tục có chỉ số từ bỏ 0 đến - 1.Bộ nhớ sử dụng = * sizeof().Ví dụ khai báo mảng.Cách 1: Khởi chế tạo ra giá trị mang đến mọi bộ phận của mảng:int array<4> = 5, 8, 2, 7 ;Cách 2: Khởi tạo nên giá trị cho một số thành phần đầu mảng:int array<4> = 5, 8 ;Cách 3: Khởi tạo nên giá trị 0 đến mọi bộ phận của mảngint array<4> = ;Cách 4: tự động xác định số lượng phần tửint array<> = 5, 8, 2, 7 ;Cách 5: thực hiện khởi tạo đồng nhất trong C++11 (thực hành cách này)int array1<4> 5, 8, 2, 7 ; // 5 8 2 7int array2<4> 5, 8 ; // 5 8 0 0int array3<4> ; // 0 0 0 0int array4<> 5, 8, 2, 7 ; // 5 8 2 7Nhập tài liệu cho mảng 1 chiềutên thay đổi mảng = giá chỉ trị;Xuất các phần tử mảng 1 chiềutên biến mảng;Ví dụ về khai báo, nhập, xuất quý giá cho thành phần có vào mảng.#include using namespace std;const int sopt=200;int main() int a; int n=0, i=0; n = 5; //Nhap gia tri mang đến cac phan tu cuar mang cout>a<0>; cout>a<1>; cout>a<2>; cout>a<3>; cout>a<4>; /*Xuat gia tri cac phan tu cua sở hữu ra man hinh */ coutVí dụ về khai báo, nhập, xuất giá trị các phần tử có trong mảng cần sử dụng vòng lặp.#include using namespace std;const int sopt=200;int main() int a; int n=0, i=0; /*Nhap so phan tu thuc teo cua mang*/ cout>n; //Nhap gia tri đến cac phan tu cuar mang for(i=0; i>a; /*Xuat gia tri cac phan tu cua với ra man hinh */ for(i=0; iVí dụ về áp dụng mảng (nhập, xuất, xoa, góp thêm phần tử).#include using namespace std;const int soptmax=50;void nhap(int a<>, int n) int i; for(i=0; i>a; void xuat(int a<>, int n) int i; for(i=0; in-1)) cout=soptmax) coutn)) coutvitri; i--) a=a; a=giatri; n++; dathem=true; return dathem;//Xoa cac phan tu trung lap dung whilevoid Xoatrung(int a<>,int &N) int i=0,j=0,k=0; for (i=0; i>n; nhap(a,n); xuat(a,n); int vitri; cout>vitri; if(xoa(a, n, vitri)==true) xuat(a,n); cout>vitri; int giatri; cout>giatri; if(them(a,n, vitri, giatri)==true) xuat(a,n); return 0;

Sắp xếp mảng

*Dùng hàm gồm sẵnsort

#include #include#include // std::greaterusing namespace std;long a<1000>;long n;int main()//Tự code nhập, xuất giúp xem kq sắp xếp sort(a, a+n); // thu xếp mảng a tăng nhiều từ bộ phận 0 đến phần tử n-1 sort(a, a+n, greater()); // bố trí mảng a sút dần từ bỏ p.tử 0 mang đến p.tử n-1 sort(a+1, a+1+n); // thu xếp mảng a tăng mạnh từ phần tử 1 đến phần tử n * tự code chuẩn bị xếp#include using namespace std;void nhap(int a<>, int n) int i =0; for(i=0; i>a; void xuat(int a<>, int n) int i =0; for(i=0; ia) tam=a; a=a; a=tam; int main(){ //Sap xep tang dan int a<100>, n = 0; cout>n; nhap(a,n); sapxeptangdan(a,n); xuat(a,n); cout4.Chủ đề 4. Xâu kí tự.Mục tiêu:- bí quyết khai báo và thực hiện string.Kiến thức:- Khai báo xâu string:string tên_xâu;string tên_xâu = "";string tên_xâu = "xau ki tu";- Nhập xâu từ bàn phím: sử dụng hàmgetline() như sau#include using namespace std;int main(){ string S, S1; cout- Độ nhiều năm xâu cần sử dụng hàm (phương thức):length()hoặcsize()#include using namespace std;int main(){ string S = "Xin chao tat ca cac ban "; int do_dai_xau = S.length(); cout- Xâu rỗng tất cả độ dài bởi 0. Để khám nghiệm xâu rông sử dụng phương thứcempty()trả về giá trịtruekhi string rỗng, ngược lại, trả về giá chỉ trịfalse.#include using namespace std;int main(){ string S=""; cout
Xóa sạch mát xâu - làm cho rỗng xâu:clear()#include using namespace std;int main(){ string S="Quyn"; cout
Truy cập bộ phận trong string S: S hoặc S.at(chỉ số); 0#include using namespace std;int main(){ string S="Vang Van Quyn"; int len = S.length(); int i=0; for(i=0; i- Xóa kí tự ở đầu cuối nếu xâu không rỗng:pop_back()#include using namespace std;int main(){ string S="Vang Van Quyn"; int len = S.length(); cout- Nối xâu S:push_back('kí tự') nối kí tự vào thời gian cuối xâu,append("xâu kí tự"), phép +#include using namespace std;int main(){ string S="Quy"; S.push_back('n'); cout-Chèn một xâu vào vị trí bất kể trong xâu khác:insert (vị trí chèn, xâu chèn vào);0#include using namespace std;int main(){ string S="Quyn"; S.insert(1,"C++"); cout-Thay thế một trong những phần của xâu:replace (vị trí nỗ lực thế, con số kí tự chũm thế, xâu sẽ cụ vào);0#include using namespace std;int main(){ string S="Hoc lap trinh Pascal"; S.replace(14, 6, "C++"); cout- tìm kiếm vị trí xuất hiện thêm của S1 vào S2;S2.find(S1); ví như thấy thì trả về vị trí xuất hiện của S1 trong S2, trái lại trả về -1.#include using namespace std;int main(){ string S="Hoc lap trinh Pascal"; string S1="Pascal"; int vts1=S.find(S1); cout- So sanh nhị xâu S1 và S2:S1.compare(S2)S1.compare(S2) == 0 trường hợp S1== S2S1.compare(S2) > 0 ví như S1> S2S1.compare(S2) - đổi khác số lịch sự xâu cùng ngược lại#include using namespace std;int main(){ int songuyen=45.786; string ssonguyen=to_string(songuyen); //chuyen kieu int sang trọng string int so=stoi(ssonguyen);//chuyen kieu string lịch sự int long so1=stol(ssonguyen); //chuyen kieu string sang long float so2=stof(ssonguyen); //chuyen kieu string sang float double so3=stod(ssonguyen); //chuyen kieu string sang double cout- đổi khác chữ HOA - thường cùng ngược lại:islower(), isupper(), tolower(), toupper()+ đưa chữ hay sang chữ HOA:#include using namespace std;int main(){ string str="vang v
AN quy
N"; int len = str.length(); int i=0, c; for (i = 0; i + gửi chữ HOA lịch sự chữ thường:#include using namespace std;int main(){ string str="VAn
G v
AN q
Uy
N"; int len = str.length(); int i=0, c; for (i = 0; i -Tách xâu (sử dụng: stringstream vào thư viện: #include ).#include #include using namespace std;int main(){ string S = "xin chao tat ca cac ban"; stringstream ss(S); string token = " "; //Cac phan tach nhau boi dau cach hoac xuong dong. While (ss >> token) //Doc lan luot cac phan cua xau. { cout - chuẩn chỉnh hóa (xóa kí từ dấu cách thừa) string#include #include using namespace std;int main(){ string kq; string S = "xin chao tat ca cac ban"; stringstream ss(S); string token = " "; //Cac phan tach nhau boi dau cach hoac xuong dong. While (ss >> token) //Doc lan luot cac phan cua xau. kq.append(token).append(" "); kq.pop_back(); //Xoa ki tu cuoi cung cua xau. Hoac dung lenh: //kq.replace(kq.length()-1,1,""); S=kq; kq.clear(); //Xoa sach xau kq cout - chuẩn hóa (xóa kí tự dấu cách thừa) danh từ riêng.#include #include using namespace std;int main(){ string kq; string S = "xin chao tat ca cac ban"; stringstream ss(S); string token = " "; //Cac phan tach nhau boi dau cach hoac xuong dong. Char ch; int i =0, len =0; while (ss >> token) //Doc lan luot cac phan cua xau. { len=tach.length(); //Doi cac chu ve sầu chu thuong for(i=1; i- Hàmisdigitkiểm tra coi một kí tự liệu có phải là chữ số tốt không?#include using namespace std;int main(){ string S = "abh45gghu6f8j7k9lpn"; int i =0, len=S.length(); for(i=0; i
Kết quả:00011000010101010005.Chủ đề 5. Đọc tệp, ghi tệp.Mục tiêu:- Đọc và ghi tệp.Kiến thức:Kiểu dữ liệu
Miêu tả
ofstreamKiểu dữ liệu này màn trình diễn Output tệp tin Stream và được sử dụng để tạo những file với để ghi thông tin tới các file đó
ifstreamKiểu dữ liệu này biểu diễn Input file Stream với được áp dụng để đọc tin tức từ các file
fstreamKiểu tài liệu này nói chung biểu diễn File Stream, và bao gồm các kĩ năng của cả ofstream với ifstream, nghĩa là nó hoàn toàn có thể tạo file, ghi thông tin tới file với đọc thông tin từ file
Chế độ
Miêu tả
ios::appChế độ Append. Toàn bộ output tới file đó được phụ thêm vào cuối file đó
ios::ateMở một file mang lại output và di chuyển điều khiển read/write cho tới cuối của file
ios::inMở một file để đọc
ios::outMở một file nhằm ghi (tạo file bắt đầu nếu không tồn tại)
ios::truncNếu tệp tin này đang tồn tại, câu chữ của nó sẽ tiến hành cắt (truncate) trước khi mở file
Bước 1: Mở tập tin lên theo công dụng mong ý muốn (ghi xuất xắc đọc)Bước 2: triển khai các lệnh ghi hoặc đọc
Bước 3: Đóng tập tin
- Sử dụng:#include 1. Bí quyết đọc tệp C++
B1. Mở tệp đọcifstream in
File(“Data.txt”,ios::in); // Mở tập tin có tên Data.txt, tập tin này phía trong cùng folder tập tin code .cpp//hoặcifstream in
File(“D:Data.txt”,ios::in);//Mở tập tin có tên Data.txt trong ổ đĩa Dhoặcifstream in
File;in
File.open(“Data.txt”,ios::in);B2.Việc đọc ngôn từ tập tin được chia làm 2 cách, chúng ta có thể đọc từng cam kết tự, từng byte trong tập tin cho đến hết tập tin. Hoặc chúng ta cũng có thể đọc từng mặt hàng của tập tin cho tới hết tập tin.+ sử dụng phương thức >>.Việc đọc nội dung tập tin được chia làm 2 cách, bạn cũng có thể đọc từng ký tự, từng byte vào tập tin cho đến hết tập tin. Hoặc bạn cũng có thể đọc từng mặt hàng của tập tin cho tới hết tập tin.int songuyen;in
File>>songuyen;+ áp dụng phương thức get(char KT)ifstream in
File(“Data.txt”,ios::in);char kt;in
File.get(kt);// Đọc ký kết tự từ bỏ tập tin và lưu vào đổi mới ktcout+ sử dụng phương thức getline(char CH<>, int N)ifstream in
File(“Data.txt”,ios::in);char CHUOI<100>;in
File.getline(CHUOI,100);//Đọc tài liệu từ tập tin theo dòng vào chuỗi với độ lâu năm chuỗi là 100 ký tựcout
B3: Đóng tập tinin
File.close();2.Cách ghi tập tin vào C++B1. Mở tệpofstream out
File(“Data.txt”, ios::out);//Mở tập tin nhằm ghi ngôn từ vào
B2. Ghi nội dung+ áp dụng phương thức operator ofstream out
File(“Data.txt”,ios::out);char KT<>=“Trung tam tin hoc Tay Viet”;out
File + thực hiện phương thức put(char KT)ofstream out
File(“Data.txt”,ios::out);char kt;get(kt); //Nhập cam kết tự cần ghi vào tập tinout
File.put(kt);B3: Đóng tập tinout
File.close();Hàm eof() kết cấu hàm: bool eof() const; Hàm eof() là hàm kiểm tra đã hết tập tin chưa. Nếu đã mất tập tin thì hàm trả về true ( tương đương với cực hiếm khác 0), ngược lại nếu chưa hết tập tin thì hiệu quả sẽ trả về false ( tương đương với quý hiếm là 0).Hàm fail() kết cấu hàm: bool fail() const; Hàm fail() là hàm phát hiện có xảy ra lỗi không trầm trọng trong quy trình đọc tập tin. Nếu như phát chỉ ra lỗi trong quá trình đọc tập tin thì hàm trả về true ( tương tự với cực hiếm khác 0), ngược lại nếu như không thì tác dụng sẽ trả về false ( tương tự với giá trị là 0). Lấy ví dụ trong chương trình, bọn họ đọc tập tin sau thời điểm đã đóng thì sẽ lộ diện lỗi với hàm này sẽ mang lại giá trị true
Hàm bad() cấu tạo hàm: bool bad() const; Hàm bad() là hàm phát hiện nay có xảy ra lỗi nghiêm trọng trong quy trình ghi tập tin. Nếu phát hiển thị lỗi trong quy trình ghi tập tin thì hàm trả về true ( tương tự với quý giá khác 0), ngược lại nếu như không thì tác dụng sẽ trả về false ( tương đương với giá trị là 0). Lấy ví dụ trong chương trình, họ ghi nội dung vào tập tin đã đóng thì sẽ xuất hiện lỗi với hàm này sẽ cho giá trị true.Hàm good() kết cấu hàm: bool good() const; Hàm good() là hàm kiểm tra hoàn thành xong việc ghi và đọc tập tin. Hàm trả về true ( tương đương với cực hiếm khác 0) khi toàn bộ các hàm eof(), fail() cùng bad() hầu hết trả về quý giá 0, ngược lại chỉ việc 1 trong những hàm eof(), fail() cùng bad() trả về 1 thì công dụng của hàm good sẽ trả về false ( tương đương với giá trị là 0).Con trỏ vào tập tin Trong quy trình đọc và ghi file trong lập trình C++ thì bọn họ cần phải biết con trỏ tập tin hiện đang tại phần nào, điều này để giúp ta không ít trong việc shop với tập tin. Chẳng hạn bạn có nhu cầu thêm, thay đổi hoặc xóa một ngôn từ nào kia thì họ cần phải biết đúng mực vị trí cần làm việc để tránh việc làm sai dữ liệu.a. Hàm vào class ifstream a.1 Hàm tellg() Hàm này được áp dụng để tra cứu vị trí bây giờ của bé trỏ tập tin. Vị trí bây giờ của bé trỏ trong tập tin chính là tổng số byte tính từ trên đầu tập tin mang đến vị trị của nhỏ trỏ. A.2 Hàm seekg() Hàm seekg() là hàm được áp dụng để dịch chuyên bé trỏ mang lại vị trí làm sao đó. Việc di chuyển con trỏ vào tập tin cần phải có vị trí có tác dụng mốc, vị trí này rất có thể là đầu tập tin, cuối tập tin hay là vị trí hiện tại của nhỏ trỏ, điều này phụ thuộc vào vào thông số trong hàm. Hàm seekg bao gồm 2 cú pháp như sau: Cú pháp 1: seekg(); cùng với cú pháp 1 này thực hiện tính năng dịch chuyển con trỏ sang đề nghị với số byte đúng bằng giá trị truyền vào. Mốc dịch chuyển là địa chỉ đầu của tập tin. Cú pháp 2: seekg(,); Mốc dịch rời là 1 trong những tham số sau: + ios::beg : Mốc là địa điểm đầu tập tin + ios::cur : Mốc là vị trí hiện tại của con trỏ + ios::end : Mốc là địa chỉ cuối của tập tin b. Hàm vào class ofstream b.1 Hàm tellp() tựa như như Hàm này được áp dụng để tìm vị trí hiện tại của con trỏ tập tin. Vị trí bây giờ của nhỏ trỏ trong tập tin chính là tổng số byte tính từ đầu tập tin mang đến vị trị của con trỏ. B.2 Hàm seekp() cũng tương tự hàm seekg(), hàm seekp() cũng rất được sử dụng nhằm dịch chuyên nhỏ trỏ mang đến vị trí nào đó trong tập tin. Cùng trong trường thích hợp này cũng sử dụng 2 cú pháp như bên trên Cú pháp 1: seekp(); với cú pháp 1 này thực hiện tác dụng dịch chuyển bé trỏ sang đề xuất với số byte đúng bằng giá trị truyền vào. Mốc dịch chuyển là địa chỉ đầu của tập tin. Cú pháp 2: seekp(,); Mốc dịch rời là 1 trong các tham số sau: + ios::beg : Mốc là địa điểm đầu tập tin + ios::cur : Mốc là vị trí hiện tại của bé trỏ + ios::end : Mốc là địa chỉ cuối của tập tin
Ví dụ trả chỉnh:#include#include#include#include#includeusing namespace std;int main()//Chương trình ghi vào tập tinofstream out
File(“Data.txt”,ios::out);if(!out
File)coutelsechar CH<100>;int tuoi;coutgets(CH);for(int i=0;iout
File.put(CH);out
Filecoutcin>>tuoi;out
Filecoutout
File.close();//Chương trình hiểu tập tinifstream in
File(“Data.txt”,ios::in);if(!in
File)coutelsecoutchar Ten<100>, age;in
File.getline(Ten,100); //Đọc chuỗi bọn họ tênin
File.get(age); //Đọc tuổicoutcoutin
File.close();getch();Câu 1. Cho số nguyên N trong tệp Cau1.INP. Xuất ra màn hình công dụng kiểm tra xem N là số chẵn xuất xắc số ra màn hình
INPUTOUTPUT
66 la so chan
77 la so le
#include #include using namespace std;int main(){ ifstream fin; fin.open("BAI1.INP",ios::in); int N; if(fin.fail()) cout>N; fin.close(); if(N%2==0) { coutCâu 2. Mang đến hai số nguyên a với b trong tệp Cau2.INP, mỗi số một dòng. Xuất ra màn hình tác dụng tích a với b ra màn hình
INPUTOUTPUT
6954
#include #include using namespace std;int main(){ int a,b; ifstream docvao; docvao.open("Cau2.INP",ios::in); if(docvao.fail()) cout>a; docvao>>b; int tich= a*b; cout
Câu 3. Cho hai số nguyên a cùng b vào tệp Cau3.INP, mỗi số một dòng. Ghi tác dụng tính tổng với tích a cùng b ra tệp Cau3.OUT, mỗi kết quả ghi một dòng.
Cau3.INPCau3.OUT
691554
#include #include using namespace std;int main(){ ifstream fin; ofstream fout; int a, b, Tong = 0, Tich = 0; fin.open("Cau3.INP",ios::in); fout.open("Cau3.OUT",ios::out); //Tu dong tao file moi neu chua co if(fin.fail()) fout>a; fin>>b; Tong=a+b; Tich=a*b; fin.close(); foutCâu 4. Đọc dãy số tự tệp vào mảng.Câu 4.Cho tệp Cau4.INP chiếc một chứa cha số nguyên a, b, n cách nhau tối thiểu một vệt cách; loại hai chứa một dãy số bao gồm n bộ phận (n số) phương pháp nhau ít nhất một lốt cách. Tính tích a và b; Tính tổng mức vốn các thành phần của dãy số đã cho.

Dữ liệu vào (Cau4.INP)

Dữ liệu ra (Cau4.OUT)

Ghi chú

6 9 5

5 6 8 9 7

54

35

8 7 10

5 6 8 9 7 2 6 7 9 10

56

69

#include #include using namespace std;int main() int a,b, n; int i=0; int day<100>; int tong=0; ifstream fin; ofstream fout; fin.open("Cau2.INP",ios::in); fout.open("Cau2.OUT",ios::out); if(fin.fail()) fout>a; fin>>b; fin>>n; for(i=0; i>day; int tich= a*b; fout

Tiến hành setup Codeblock trên máy vi tính Windown

http://www.mediafire.com/file/spmg8rg43ijxwzy/codeblocks-17.12mingw-setup.rar/file

Sau khi vẫn tải ứng dụng về máy, bạn chọn mở ứng dụng lên và thực hiện cài đặt. Chỉ vấn đề Next theo hầu như gì phần mềm hướng dẫn.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
Không tạo nên project trên Codeblocks

Trên đấy là những lý giải cơ phiên bản nhất để setup và áp dụng Code::Blocks mang lại những chúng ta mới tò mò về lập trình C/C++


admin

Điều hướng bài bác viết


Hướng dẫn khá đầy đủ nhất về kiểu cách tạo thông tin tài khoản và nạp rút chi phí qua Paypal
Cài đặt Python

Related Posts


Bài 3. Đề thi HSG thcs TP. Hà Nội. Năm học tập 2020-2021


mon Một 28, 2021Tháng Một 28, 2021 admin

Ai là thân phụ đẻ của ngôn ngữ lập trình C++


Tháng tư 19, 2020Tháng bốn 22, 2020 admin

Phần III. Cấu tạo lặp trong C++


tháng Năm 6, 2020Tháng Năm 6, 2020 admin

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường bắt buộc được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình chăm chú này mang lại lần bình luận kế tiếp của tôi.

Xem thêm: Nhạc Phim Nàng Lọ Lem Và 4 Chàng Hiệp Sĩ Ost Mới Online, Top 9 Nhạc Phim Lọ Lem Và Tứ Kỵ


kiếm tìm kiếm cho: Online Users:3Today"s Visits:58Today"s Visitors:42Total Visits:99.300Total Visitors:43.450Chuyên mục
Bài viết mới
Phản hồi ngay sát đây
Tháng nhì 2023HBTNSBC
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
« Th12
Algorithm Unlock Club | Theme: Hamro
Class by Themecentury.