Đây là bài xích văn tụng lễ Phóng sinh theo nghi tiết Thiền mônđược những quý Thầy trong Thiền phái Trúc Lâm soạn Trầm Tuệ xin đánh dấu để chúng ta cùng tụng phát âm khi làm lễ.

Bạn đang xem: Văn khấn phóng sinh đơn giản

*

CBNV Trầm Tuệ đã đọc bài tụng phóng sinh ếch, ốc, trạch kính mừng ngày Đức Phật Đản sinh

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện mang lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phảng phất mọi mười phương
Cúng dường ngôi Tam bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo trường đoản cú tánh làm cho lành
Cùng pháp giới bọn chúng sinh
Cầu Phật tự gia hộ
Tâm tình nhân đề kiên cố
Xa bể khổ mối cung cấp mê
Chóng quay về bến giác

Nam Mô người thương Tát mùi hương Cúng nhịn nhường (3 lần)

Kính bạch Tam bảo thường ở mọi mười phương tác đại triệu chứng minh. Từ bây giờ có thiện nhân nỗ lực danh là (nếu cư sĩ làm cho thì nói bọn chúng tôi) vạc tâm mua chuộc mạng những chúng sinh chim, (cá) ..... đây để phóng thích. Cúi muốn Tam bảo thường khắp mười phương tự bi quang đãng giáng bọn tràng này tiếp độ, cứu vãn giúp cho những chúng sinh đây luôn luôn tin sâu Tam bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn hoàn thành thác vào mặt đường lành, gặp mặt Chánh pháp tu hành mau chóng được ngộ ra giải thoát.

Ngưỡng nguyện bên trên Tam bảo thường xuyên khắp mười phương từ bi quang quẻ giáng lũ tràng này chứng minh gia hộ (3 lần)

TÁN PHẬT

Ðại từ, đại bi ai chúng sanhÐại hỷ, đại xả, cứu vớt hàm thức
Tướng rất đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí thực bụng đảnh lễ:- Chí tâm đảnh lễ, tất cả chư Phật ba đời tột lỗi không khắp pháp giới- Chí trung tâm đảnh lễ, toàn bộ Chánh pháp bố đời tột hư không mọi pháp giới- Chí trung khu đảnh lễ, tất cả Tăng bậc hiền khô Thánh bố đời tột hư không khắp pháp giới

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chơn Ðức chũm TônQuykính Phật Bồ-tát trên hội chén bát Nhã(3 lần)

TÂM khiếp TRÍ TUỆCỨU CÁNH RỘNG LỚN

Khi Bồ-tát tiệm Tự trên hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn hầu hết không, ngay tức thì qua không còn thảy khổ ách.

Này Xá-lợi-phất! sắc đẹp chẳng không giống không, ko chẳng không giống sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế.

Này Xá-lợi-phất! tướng không của các pháp, không sanh, ko diệt, không bẩn thỉu không sạch, ko thêm không bớt. Do đó trong tướng tá không không tồn tại sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không tồn tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không tồn tại nhãn giới, cho đến không tất cả ý thức giới; không tồn tại vô minh cũng không tồn tại hết vô minh, cho đến không gồm già bị tiêu diệt cũng không có hết già chết; không tồn tại khổ, tập, diệt, đạo, không tồn tại trí tuệ cũng không có chứng đắc.

Vì không tồn tại chỗ được, đề xuất Bồ-tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa trọng điểm không phòng ngại. Vì không ngăn ngại buộc phải không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết-bàn. Chư Phật trong cha đời cũng nương Bát-nhã Ba-la-mật-đa được đạo quả Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nên biết, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, xuất xắc trừ được không còn thảy khổ, chân thật không dối. Vị vậy nói chú Bát-nhã ba-la-mật-đa, ngay lập tức nói chú rằng:

"Yết đế, yết đế, tía la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha". (Niệm 3 lần)

CHÚNG SINH CHIM (CÁ) SÁM HỐI

Chúng sinh chim (cá)... Lỡ tạo bao ác nghiệp
Đều do vô thỉ tham sảnh si
Từ thân mồm ý tạo ra ra
Hôm ni thảy mọi xin sám hốiNam mô Bồ-tát cầu Sám Hối. (3 lần)(đọc văn phóng sinh)

Chúng sinh đây bao gồm bấy nhiêu,Lắng tai nghe lấy đều điều dạy dỗ răn.Các ngươi trước lòng trần tục lắm,Nên đời nay chìm đắm sông mê.

Tối tăm chả biết tu trì,Gây cần tội báo lại về mình mang.Sống đọa đày chết thường đau khổ,Lông vẫy sừng bao gồm đỡ được đầu.

Dù là bơi lội trước lặn sau,Lưới vây tên bắn lưỡi câu thả mồi.Tát cạn bắt thuộc hơi hun độc,Lúc đó dù kêu khóc ai thương.

Nằm trên chốc thớt là thường,Hồn còn phảng phất, làm bếp rang xong rồi.Chúng bấy loại thượng cụ hạ thú,Tuy khác thân tín đồ cũng tánh linh.

Người thường gặp gỡ nạn liền kề sinh,Khó giữ mang lại toàn an yên tánh mạng,Muôn phần chết nay fan cầm chắc,Duyên may nhờ những bậc thiện nhân,Cứu cho tất cả những người được bay thân,Đến đây lại được nhờ ơn pháp mầu.

Vậy ngươi hãy hồi đầu quy Phật,Và dốc lòng quy Pháp, quy Tăng.Quy y rồi tội chướng không bẩn băng,Trí khôn rành mạch tưng bừng khắp nơi.

Phát trọng tâm tu sau rồi được hưởng,Về cõi tịnh vui mắt đời đời,Lên tòa Diệu - giác thảnh thơi,Không hề thối gửi an vui tháng ngày.

Xin đại chúng ra tay cứu vãn khổ,Phát tâm cầu Phật độ bọn chúng sinh,Cùng nhau dốc một lòng thành,Cầu cho thoát khỏi thoát vòng trầm luân.

CHÚNG SINH CHIM (CÁ)... QUY Y

- chúng sinh chim, (cá)... Xin quy y Phật- chúng sinh chim, (cá)... Xin quy y Pháp- chúng sinh chim, (cá)... Xin quy y Tăng

- chúng sinh chim, (cá)... Quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.- bọn chúng sinh chim, (cá)... Quy y Pháp, đạo bay ly tham dục.- bọn chúng sinh chim, (cá)... Quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát.

- bọn chúng sinh chim, (cá )... đã quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp ko quy y Trời, Thần, Quỷ, Vật.- bọn chúng sinh chim, (cá)... Vẫn quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.- bọn chúng sinh chim, (cá)... đang quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà, bạn dữ.

- chúng sinh chim, (cá)... Quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục.- chúng sinh chim, (cá)... Quy y Pháp rồi ngoài đọa ngạ quỷ.- bọn chúng sinh chim, (cá)... Quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh.

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

Một nguyện nguồn linh thường xuyên trong lặng.Hai nguyện Tạng thức hoàn thành lăng xăng.Ba nguyện khối nghi đầy đủ tan nát.Bốn nguyện trăng Ðịnh mãi tròn đầy.Năm nguyện pháp trằn không khởi diệt.Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.Bảy nguyện lưu ý đến hành Thập Ðịa.Tám nguyện nghe suốt vứt Tam thiên.Chín nguyện chổ chính giữa vượn thôi nhảy đầm nhót.Mười nguyện ý ngựa chấm dứt cương yên.Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.Mười nhì nguyện thích thích ông cha Thiền.

HỒI HƯỚNG

Phóng sinh công đức khôn tính kể
Thắng phước vô biên đồng phía về
Nguyện mọi pháp giới những chúng sinh
Thảy đa số thể nhập vô sinh nhẫn
Nguyện tiêu bố chướng sạch phiền não
Nguyện được trí thông minh thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thủy tiêu trừ
Đời đời hay hành bồ Tát đạo
Nguyện rước công đức tu hành này
Trang trải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng bé cùng các loài
Đồng được đăng quang Vô Thượng Giác.

Nam tế bào Phật Bổn Sư mê thích Ca Mâu Ni.

PHỤC NGUYỆN

Tất cả chúng nhỏ thành tâm phóng thích những chúng sinh đây, nguyện những chúng sinh này sau khoản thời gian nghe pháp lâu trì tam quy được thoát ra khỏi nạn dao thớt, lửa, lưới, nhanh chóng phát vai trung phong tỉnh giác, lìa chỗ ngu si, khởi niệm từ bi, cách biệt đường khổ.

Tin sâu Tam bảo, bay kiếp trầm luân, sinh về cõi an vui gặp Chánh pháp tu hành, sớm giác ngộ giải thoát. Nguyện mang đến thí chủ được tai ách tiêu trừ, oan khiên hoàn thành sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, tin tưởng Tam bảo càng sâu, chổ chính giữa từ so với chúng sinh tăng trưởng

Khắp nguyện, nước tự ban rải, chúng nhiều loại yên vui, từng mỗi chúng sinh được ngấm nhuần mưa pháp, đồng phát tâm nhắm đến Chánh pháp, phần đông loài đều triệu chứng ngộ Phật thừa.

Nam mô Phật Bổn Sư thích hợp Ca Mâu Ni.

- chúng sinh chim, (cá)... Tự quy y Phật, Nguyện cho việc đó sinh, phát âm thấu đại đạo, phát vai trung phong vô thượng.- bọn chúng sinh chim, (cá)... Từ quy y Pháp, nguyện cho cái đó sinh., xâm nhập ba tạng, trí óc như biển.- chúng sinh chim, (cá)... Từ quy y Tăng, nguyện cho việc đó sinh., cai quản đại chúng, toàn bộ không ngại.

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

HỒI HƯỚNG

Nguyện rước công đức phóng sinh này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo.

Phóng sinh là một trong những nghi thức đặc biệt quan trọng và rất thông dụng của Phật giáo sở hữu nhiều ý nghĩa sâu sắc tốt đẹp với nhân đạo. Phóng sinh thả cá, chim hay bất kể con vật dụng nào khác mọi là hành động cứu độ bọn chúng sanh, tích đức giải nghiệp. Mục đích của việc này là hướng con người đến một cuộc sống thường ngày thiện lương, biết trân trọng, biết ngọt ngào hơn. Trong bài viết này, shthcm.edu.vn đã hướng dẫn bạn cách đọc bài xích văn khấn phóng sanh đối kháng giản, bỏ ra tiết.

1. Phóng sinh là gì?

Phóng sinh là giải phóng, thả tự do cho các loài vật sẽ bị giam cầm hoặc sắp đến bị tước chiếm mạng sống nhằm cứu vớt hình hài của chúng. Hồ hết loài vật dùng để làm phóng sinh không có quy lao lý hay sẽ phải là con vật nào, mà tính năng này là tùy từng duyên và vai trung phong của mình. Trong quá trình phóng sinh ta nên đọc bài bác văn khấn phóng sinh để hướng tâm và niệm Phật cho loài vật nhưng mình phóng sinh.

2. Lễ cúng phóng sinh

Đạo Phật ý niệm rằng phóng sinh tức là người bao gồm thiện chổ chính giữa khi nhìn thấy chúng sinh bị tóm gọn nhốt, bị kìm hãm hay sắp tới sửa bị sát hại thì phân phát lòng trường đoản cú bi của chính mình mà vẫn tìm cách cứu chuộc, giải thoát, phóng thích cùng cứu mạng sống của bọn chúng sinh.

Việc phóng sinh nên làm từ cái tâm, thực lòng ước ao cứu khổ, cứu giúp nạn và tự nhiên chứ không nên định sẵn và phóng sing rất có thể làm xung quanh năm bất cứ lúc như thế nào chứ chưa hẳn chỉ thời điểm Rằm tháng Bảy tuyệt cúng ông công Ông Táo.

Có thể phóng sinh chim, cá, tôm, cua, ốc… hoàn hảo không phóng sinh rùa tai đỏ do loài này sẽ gây hủy hoại môi trường. Câu hỏi phóng sinh này sẽ không bắt buộc mà lại tùy trực thuộc vào tín tâm và điều kiện của mỗi gia đình.

3. Những bài văn khấn phóng sinh thường dùng

3.1. Văn khấn thả con cá chép ngày ông Công táo công (23 mon Chạp) hàng năm

*
Văn khấn thả con cá chép ngày ông Công ông táo (23 mon Chạp) sản phẩm năm

Mỗi năm vào trong ngày 23 tháng Chạp âm lịch, người việt sẽ có tác dụng lễ thờ ông Công táo công để tiễn các Ngài về trời. Trong nghi thức đó chắc chắn không thể thiếu vấn đề thả cá chép vàng để bái ông Công ông táo về trời. Khi tiến hành thả cá chép, chúng ta nên phát âm Văn khấn thả cá ông Táo nhằm thể hiện chân thành và ý nghĩa phóng sinh cũng giống như thể hiện nay sự tự bi của người nước ta ta.

Dưới đây là bài văn khấn thả cá cúng thổ địa ông Táo dễ dàng và đơn giản nhất, mời chúng ta tham khảo.

Nam tế bào a di đà phật (3 lần)

Tín chủ con là:………………………..

Ngụ tại: …………………………………

Hôm nay là ngày 23 mon Chạp, gia đình con đã hoàn thành lễ tiễn thần Thổ Công táo apple Quân về trời. Vậy nay con xin thả phóng sinh 3 ông cá để việc về trời của 3 Ngài táo bị cắn quân được thuận buồm xuôi gió.

Nam mô a di đà phật (3 lần)”

3.2. Văn khấn phóng sinh 1-1 giản

Dưới đó là bài văn khấn phóng sanh đơn giản dễ dàng nhất mà công ty chúng tôi sưu trung bình được, mời các bạn tham khảo:

“Nam Mô ý trung nhân Tát mùi hương Cúng Dường! (3 lần)

Nguyện lấy lòng thành kính.

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi tam bảo.

Thề trọn đời duy trì đạo.

Theo tự tánh làm lành.

Cùng pháp giới chúng sanh.

Cầu Phật tự gia hộ

Tâm bồ đề kiên cố.

Xa bể khổ mối cung cấp mê.

Chóng trở lại bến giác

Nam Mô ý trung nhân Tát hương thơm Cúng Dường!

Nam Mô người yêu Tát hương thơm Cúng Dường!

Nam Mô người yêu Tát mùi hương Cúng Dường!

Kính bạch chư vị Đại Giác bố đời hùng sư tác đại bệnh minh.

Hôm nay bao gồm thiện nhân (tín nữ) rứa danh là …………… vạc tâm thiết lập chuộc mạng những chúng sinh (tên các loài cồn vật) ….. đây để phóng thích.

Cúi hy vọng tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bỏ bi quang quẻ giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ; cứu giúp cho các chúng sanh này luôn tin sâu tam bảo, bay kiếp trầm luân, mạng căn kết thúc thác sanh vào đường lành; gặp gỡ chánh pháp tu hành mau chóng được thức tỉnh giải thoát.

Ngưỡng nguyện bên trên tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bỏ bi quang quẻ giáng chứng tỏ gia hộ (3 lần)

Nam Mô nhân tình Tát mùi hương Cúng Dường! (3 lần)”

4. Một số lưu ý khi phóng sinh tại nhà

*
Một số xem xét khi phóng sinh trên nhà

Khi tiến hành nghi thức phóng sinh tại nhà, các bạn cần xem xét những điều sau:

Nên cần sử dụng chuông, khánh, mõ khi cúng khấn phóng sinh (không cần sử dụng cũng không sao)Đối với các bài văn khấn buộc phải đọc nhiều thì đánh chuông vào lần cuối so với các phần trong văn khấn.Khi triển khai nghi thức phóng sinh chúng ta có thể dùng 2 danh xưng sau: xưng là bé trong ngôi trường hợp các bạn tự có tác dụng lễ, xưng là chúng con so với trường hợp các bạn là người đại diện thay mặt đứng lên làm lễ cho nhiều người tham gia tầm thường khóa lễ.Nên mua các con đồ dùng còn sinh sống để tiến hành phóng sinh: cua, ốc, chim, cá….

Xem thêm: Cách xây nhà biệt thự trong minecraft, cách xây biệt thự, modern house trong minecraft

Trên đây công ty chúng tôi đã gởi tới các bạn các bài bác văn khấn phóng sinh đơn giản, chính xác cùng với một vài thông tin cơ bản cần biết trong nghi tiết phóng sinh, mong rằng với bài viết này mọi bạn đều có thể thực hiện nay nghi lễ phóng sinh đúng cách.