Xuất nhập khẩu tiếng Anh là gì? Đây vốn là 1 ngành “mở” và bao gồm rất nhiều các thuật ngữ không giống nhau. Vì chưng thế, hãy cùng Langmaster khám phá trọn bộ những từ vựng giờ anh xuất nhập khẩu ngay dưới đây.

Bạn đang xem: Xuất nhập hàng hóa tiếng anh là gì

1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh xuất nhập vào thông dụng

Dưới đây là các trường đoản cú vựng giờ Anh thịnh hành để bạn có thể tham khảo:

Additional premium /əˈdɪʃənl ˈpriːmiəm/: Phí bảo đảm phụ, phí bảo hiểm bổ sungAir freight /eə freɪt/: Cước hàng khôngActual wages /ˈækʧʊəl ˈweɪʤɪz/: Tiền lương thực tếBill of lading /bɪl ɒv ˈleɪdɪŋ/: Vận đơnBrokerage /ˈbrəʊkərɪʤ/: hoạt động môi giớiBonded warehouse /ˈbɒndɪd ˈweəhaʊs/: Kho ngoại quanCargo deadweight tonnage / ˈkɑːgəʊ ˈtʌnɪʤ/: Cước siêng chở sản phẩm hóaCertificate of indebtedness /səˈtɪfɪkɪt ɒv ɪnˈdɛtɪdnɪs/: Giấy ghi nhận thiếu nợCertificate of origin /səˈtɪfɪkɪt ɒv ˈɒrɪʤɪn/: Giấy triệu chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóaCustoms declaration form /ˈkʌstəmz ˌdɛkləˈreɪʃən fɔːm/: Tờ khai hải quanConvertible debenture /kənˈvɜːtəbl dɪˈbɛnʧə/: Trái khoán có thể đổi thành tiến thưởng hoặc thành dolaContractual wages /kənˈtræktjʊəl ˈweɪʤɪz/ : tiền lương khoánCargo /ˈkɑːgəʊ/: hàng hóa, lô hàngContainer /kənˈteɪnə/: Thùng đựng hàngCustoms /ˈkʌstəmz/: Thuế nhập khẩu, hải quanContractual wages /kənˈtræktjʊəl ˈweɪʤɪz/: tiền lương khoánDebit advice /ˈdɛbɪt ədˈvaɪs/: Giấy báo nợDeclare /dɪˈkleə/: Khai báo hàng( để đóng thuế)Debit /ˈdɛbɪt/: Món nợ, mặt nợDemand loan /dɪˈmɑːnd ləʊn/: Khoản giải ngân cho vay không kỳ hạnDebenture holder /dɪˈbɛnʧə ˈhəʊldə/: tín đồ giữ trái khoánDelivery /dɪˈlɪvəri/: Sự đi lại hàngExport /ˈɛkspɔːt /: Xuất khẩuEntrusted export/import /ɪnˈtrʌstɪd ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/: Xuất khẩu ủy thác( dịch vụ)Export/import process /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈprəʊsɛs/: quy trình xuất nhập khẩuExport/import procedures /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt prəˈsiːʤəz/: thủ tục xuất nhập khẩuExport/import policy /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈpɒlɪsi / (n): cơ chế xuất/nhập khẩuExport/import license /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈlaɪsəns/ (n): giấy tờ xuất/nhập khẩu

Từ vựng tiếng Anh xuất nhập khẩu chuyên ngành 

Freight /freɪt/: hàng hóa chở trên tàu, cước phíFiduciary loan /fɪˈʤuːʃiəri ləʊn/: Khoản giải ngân cho vay không đảm bảoFreight to lớn collect /freɪt tuː kəˈlɛkt/: Cước chi phí trả sauFreight prepaid /freɪt ˌpriːˈpeɪd/: Cước giá tiền trả trướcFreight payable at /freɪt ˈpeɪəbl æt/: Cước phí thanh toán giao dịch tạiFreight as arranged /freɪt æz əˈreɪnʤd/: Cước giá thành theo thỏa thuậnFixed interest-bearing debenture /fɪkst ˈɪntrɪst–ˈbeərɪŋ dɪˈbɛnʧə/: Trái khoán chịu đựng tiền lãi cố kỉnh địnhImport /ˈɪmpɔːt/: Nhập khẩuIrrevocable /ɪˈrɛvəkəbl/: cấp thiết hủy ngang, cấp thiết hủy bỏInvoice /ˈɪnvɔɪs/: Hóa đơnInsurance premium /ɪnˈʃʊərəns ˈpriːmiəm/: tổn phí bảo hiểmInland waterway /ˈɪnlənd ˈwɔːtəweɪ/: Vận chuyển bởi đường thủy nội địaInland haulage charge /ˈɪnlənd ˈhɔːlɪʤ ʧɑːʤ/: giá tiền vận đưa nội địaLogistics coordinator /ləʊˈʤɪstɪks kəʊˈɔːdɪneɪtə/: nhân viên điều vậnLoan at call /ləʊn æt kɔːl/: hàng lẻLift On-Lift Off charges /lɪft ɒn–lɪft ɒf ˈʧɑːʤɪz/: giá tiền nâng vậnLong loan /lɒŋ ləʊn/: Khoản vay dài hạn, sự cho vay vốn dài hạnLoan on mortgage /ləʊn ɒn ˈmɔːgɪʤ/: khoản giải ngân cho vay cầm cốMerchandize /ˈmɜːʧəndaɪz/: hàng hóa mua với bánMortgage /ˈmɔːgɪʤ/: cố gắng cốMultimodal transportation /ˌmʌltɪˈməʊdl ˌtrænspɔːˈteɪʃən/: vận tải đa phương thứcOutbound /ˈaʊtbaʊnd/: sản phẩm xuấtOn-spot export/import /ɒn–spɒt ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/: Xuất nhập khẩu tại chỗPacking list /ˈpækɪŋ lɪst/: Phiếu đóng gói hàngPayment /ˈpeɪmənt/: Thanh toánProcessing /ˈprəʊsɛsɪŋ/: vận động gia côngPremium as agreed /ˈpriːmiəm æz əˈgriːd/: Phí bảo đảm như đang thỏa thuậnPlace of receipt /pleɪs ɒv rɪˈsiːt/: Địa điểm nhấn hàng nhằm chởPlace of delivery /pleɪs ɒv dɪˈlɪvəri/: Nơi giao hàng cuốiPort of transit /pɔːt ɒv ˈtrænsɪt/: Cảng truyền tảiPort of discharge /pɔːt ɒv dɪsˈʧɑːʤ/: Cảng tháo dỡ hàngPort of loading /pɔːt ɒv ˈləʊdɪŋ/: Cảng đóng hàngPartial shipment /ˈpɑːʃəl ˈʃɪpmənt/: giao hàng từng phầnShipment /ˈʃɪpmənt/: Sự giữ hộ hàngShipper /ˈʃɪpə/: người giao hàngTemporary export/re-import /ˈtɛmpərəri ˈɛkspɔːt/riː–ˈɪmpɔː/: tạm thời nhập-tái xuấtTax /tæks/( n) : ThuếTonnage /ˈtʌnɪʤ/( n): tiền cước, chi phí chở hàng

2. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về hải quan

Ngoài số đông từ vựng giờ Anh xuất nhập khẩu sinh hoạt trên, hãy cùng Langmaster cập nhật các từ bỏ vựng về hải quan ngay dưới đây nhé:

Bill of lading /bɪl ɒv ˈleɪdɪŋ/: Vận solo (danh sách chi tiết hàng hóa bên trên tàu chở hàng)C&F. (cost & freight) /siː.&ɛf. (kɒst & freɪt)/: bao gồm giá sản phẩm & hàng hóa và cước chi phí nhưng không bao hàm bảo hiểmC.I.F. (cost, insurance và freight) /siː..ɛf. (kɒst, ɪnˈʃʊərənsfreɪt)/: bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phíCargo /ˈkɑːgəʊ/: sản phẩm & hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc sản phẩm bay)Certificate of origin /səˈtɪfɪkɪt ɒv ˈɒrɪʤɪn/: Giấy bệnh nhận nguồn gốc hàng hóaContainer /kənˈteɪnə/: Thùng đựng hàng béo (công-ten-nơ)Container port /kənˈteɪnə pɔːt/:cảng công-ten-nơCustoms /ˈkʌstəmz/: Thuế nhập khẩu; hải quanCustoms declaration khung /ˈkʌstəmz ˌdɛkləˈreɪʃən fɔːm/: tờ khai hải quanDeclare /dɪˈkleə/: Khai báo mặt hàng (để đóng góp thuế)F.a.s. (free alongside ship) /ɛf..ɛs. (friː əˈlɒŋˈsaɪd ʃɪp)/: bao gồm chi giá tiền vận chuyển đến cảng nhưng ko gồm giá cả chất hàng lên tàu.F.o.b. (free on board) /ɛf.əʊ.

Xem thêm: Câu Chúc Giáng Sinh Hay Nhất 2023, Lời Chúc Giáng Sinh

biː. (friː ɒn bɔːd)/: fan bán chịu trách nhiệm đến khi hàng vẫn được chất lên tàuFreight /freɪt/: hàng hóa được vận chuyểnIrrevocable /ɪˈrɛvəkəbl/: quan trọng hủy ngang; unalterable – irrevocable letter of credit (tín dụng thư không diệt ngang)Letter of credit (L/C) /ˈlɛtər ɒv ˈkrɛdɪt (ɛl/siː)/: tín dụng thư(hình thức nhưng Ngân hàng thay mặt Người nhập khẩu cam đoan với fan xuất khẩu/Người cung ứng hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian quy định khi tín đồ xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những triệu chứng từ cân xứng với phương pháp trong L/C đang được bank mở theo yêu ước của fan nhập khẩu)Merchandise /ˈmɜːʧəndaɪz/: hàng hóa mua cùng bánPacking danh sách /prəʊ forma ˈɪnvɔɪs/: Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được nhờ cất hộ kèm với hàng hóa để biểu lộ rằng chúng đã được kiểm tra)Ship /ʃɪp/: vận tải (hàng) bằng đường thủy hoặc mặt đường hàng không; tàu thủyShipment /ˈʃɪpmənt/: việc gửi hàngShipping agent /ˈʃɪpɪŋ ˈeɪʤənt/: Đại lý tàu biểnWaybill /ˈweɪbɪl/: Vận solo (cung cấp thông tin về sản phẩm & hàng hóa được gửi đi)

Từ vựng tiếng Anh về hải quan

=> BỘ 1500 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT THEO CHỦ ĐỀ

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> TOP 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

3. Trường đoản cú vựng giờ Anh về vận tải đường bộ quốc tế/logistics

Logistics là ngành nằm trong xuất nhập khẩu, là chăm ngành “hot” lấy đến thời cơ việc làm cao. Dưới đó là các từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về logistics/vận tải nước ngoài để chúng ta tham khảo:

Airlines /ˈeəlaɪnz/: hãng đồ vật bayAir freight /eə freɪt/: cước mặt hàng khôngAgency Agreement /ˈeɪʤənsi əˈgriːmənt/: vừa lòng đồng đại lýAirway /ˈeəweɪ/: mặt đường hàng khôngAs carrier /æz ˈkærɪə/: fan chuyên chởAs agent for the Carrier /æz ˈeɪʤənt fɔː ðə ˈkærɪə/: cửa hàng đại lý của tín đồ chuyên chởBulk Cargo /bʌlk ˈkɑːgəʊ/: hàng rờiBulk vessel /bʌlk ˈvɛsl/: tàu rờiBulk container /bʌlk kənˈteɪnə/: container mặt hàng rờiConsolidator /kənˈsɒlɪdeɪtə/: mặt gom sản phẩm (gom LCL)Consignee /ˌkɒnsaɪˈniː/: tín đồ nhận hàngCharter /ˈʧɑːtərə/: khách thuê tàuCut-off time /kʌt-ɒf taɪm/: giờ giảm mángContainer packing list /kənˈteɪnə ˈpækɪŋ lɪst/: danh sách container lên tàuConnection vessel/feeder vessel /kəˈnɛkʃən ˈvɛsl/ˈfiːdə ˈvɛsl/: tàu nối/tàu ăn uống hàngConsignor /kənˈsaɪnə/: bạn gửi hàng (= Shipper)Consigned to order of = consignee /kənˈsaɪnd tuː ˈɔːdər ɒv = ˌkɒnsaɪˈniː/: fan nhận hàngContainer Ship /kənˈteɪnə ʃɪp/: Tàu containerConsignment /kənˈsaɪnmənt/: lô hàngCharter tiệc ngọt /ˈʧɑːtə ˈpɑːti/: vận đối chọi thuê tàu chuyếnCargo Manifest /ˈkɑːgəʊ ˈmænɪfɛst/: bản lược khai mặt hàng hóaDelivery order /dɪˈlɪvəri ˈɔːdə/: lệnh giao hàngDoor-Door /dɔː-dɔ/: giao từ bỏ kho cho khoDeparture date /dɪˈpɑːʧə deɪt/: ngày khởi hànhDelay /rəʊl/: trì trệ, chậm rì rì so với lịch tàuDetention /dɪˈtɛnʃən/: tầm giá lưu container trên kho riêngDescription of package & goods /dɪsˈkrɪpʃən ɒv ˈpækɪʤ ænd gʊdz/: biểu thị kiện cùng hàng hóaDocumentations fee /ˌdɒkjʊmɛnˈteɪʃənz fiː/: giá thành làm triệu chứng từ (vận đơn)Freight /freɪt/: cướcFreight to collect /freɪt tuː kəˈlɛkt/: cước phí trả sau (thu tại cảng tháo dỡ hàng)Freight prepaid /freɪt ˌpriːˈpeɪd/: cước mức giá trả trướcFreight payable at /freɪt ˈpeɪəbl æt/: cước phí giao dịch thanh toán tại…Freight as arranged /freɪt æz əˈreɪnʤd/: cước tầm giá theo thỏa thuậnFlight No /flaɪt nəʊ/: số chuyến bayFreight forwarder /freɪt ˈfɔːwədə/: thương hiệu giao nhấn vận tảiFrequency /ˈfriːkwənsi/: tần suất số chuyến/tuầnForklift /ˈfɔːklɪft/: xe pháo nângFree hand /friː hænd/: hàng thường (shipper từ bỏ book tàu)Freight note /freɪt nəʊt/: chú thích cướcGross weight /grəʊs weɪt/: trọng lượng tổng ca biJob number /ʤɒb ˈnʌmbə/: mã nhiệm vụ (forwarder)Handling fee /ˈhændlɪŋ fiː/: mức giá làm sản phẩm (Fwder trả đến Agent bên cảng đích nếu cần sử dụng HBL)Inland waterway /ˈɪnlənd ˈwɔːtəweɪ/: vận tải đường sông, thủy nội địaEndorsement /ɪnˈdɔːsmənt/: ký kết hậuLashing /ˈlæʃɪŋ/: chằngLiner /ˈlaɪnə/: tàu chợLocal charges /ˈləʊkəl ˈʧɑːʤɪz/: mức giá địa phương

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về vận tải quốc tế/logistics

Shipment terms /ˈʃɪpmənt tɜːmz/: luật pháp giao hàngShip’s owner /ʃɪps ˈəʊnə/: công ty tàuStorage /ˈstɔːrɪʤ/: phí lưu bến bãi của cảng (thường cộng vào demurrage)Ship rail /ʃɪp reɪl/: bậc thang tàuShipped on board /ʃɪpt ɒn bɔːd/: ship hàng lên tàuShipper /ˈʃɪpə/: bạn gửi hàngShipping Lines /ˈʃɪpɪŋ laɪnz/: hãng sản xuất tàuSeaway /ˈsiːweɪ/: con đường biểnSaid to contain (STC) /sɛd tuː kənˈteɪn (ɛs-tiː-siː)/: kê khai có cóShipper’s load and count (SLAC) /ˈʃɪpəz ləʊd ænd kaʊnt (ɛs-ɛl-eɪ-siː)/: nhà hàng đóng và đếm hàngShipmaster/Captain /ˈʃɪpˌmɑːstə/ˈkæptɪn/: thuyền trưởngShipping marks /ˈʃɪpɪŋ mɑːks/: ký kết mã hiệuMerchant /ˈmɜːʧənt/: yêu quý nhânMeans of conveyance /miːnz ɒv kənˈveɪəns/: phương tiện đi lại vận tảiMarks and number /ˈɔːdə ˈpɑːti/: kí hiệu cùng sốMultimodal transportation /ˌmʌltɪˈməʊdl ˌtrænspɔːˈteɪʃən/: vận tải đường bộ đa phương thức/vận thiết lập kết hợpMultimodal/Combined transport operation =MTO/CTO /ˌmʌltɪˈməʊdl/kəmˈbaɪnd ˈtrænspɔːt ˌɒpəˈreɪʃən = ɛm-tiː-əʊ/siː-tiː-əʊ/: Người kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ đa phương thức Measurement /ˈmɛʒəmənt/: đơn vị đo lườngNominated /ˈnɒmɪneɪtɪd/: hàng chỉ địnhNVOCC (Non vessel operating common carrier) /ɛn-viː-əʊ-siː-siː: nɒn ˈvɛsl ˈɒpəreɪtɪŋ ˈkɒmən ˈkærɪə/: nhà hỗ trợ dịch vụ vận tải không tàuNotify party /ˈnəʊtɪfaɪ ˈpɑːti/: bên nhận thông báoNominated /ˈnɒmɪneɪtɪd/: hàng chỉ địnhNegotiable /nɪˈgəʊʃiəbəl/: ủy quyền đượcNon-negotiable /nɒn-nɪˈgəʊʃiəbəl/: không chuyển nhượng ủy quyền đượcNon Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) /nɒn ˈvɛsl ˈɒpəreɪtɪŋ ˈkɒmən ˈkærɪə (ɛn-viː-əʊ-siː-siː)/: Người vận tải đường bộ công cộng không tàuOn deck /ɒn dɛk/: trên boong, lên boong tàuOmit /əˈmɪt/: tàu ko cập cảngOn board notations (OBN) /ɒn bɔːd nəʊˈteɪʃənz (əʊ-biː-ɛn)/: chú thích lên tàuOrder tiệc ngọt /ˈɔːdə ˈpɑːti/: bên ra lệnhOcean Freight (O/F) /ˈəʊʃən freɪt (əʊ/ɛf)/: cước biểnPlace of receipt /pleɪs ɒv rɪˈsiːt/: địa điểm nhận hàng để chởPlace of Delivery/final destination /pleɪs ɒv dɪˈlɪvəri/ˈfaɪnl ˌdɛstɪˈneɪʃən/: nơi phục vụ cuối cùngPort of Loading/airport of loading /pɔːt ɒv ˈləʊdɪŋ/ˈeəpɔːt ɒv ˈləʊdɪŋ/: cảng/sân bay đóng hàng, xếp hàngPort of Discharge/airport of discharge /pɔːt ɒv dɪsˈʧɑːʤ/ˈeəpɔːt ɒv dɪsˈʧɑːʤ/: cảng/sân cất cánh dỡ hàngPort of transit /pɔːt ɒv ˈtrænsɪt/: cảng gửi tảiPort-port /pɔːt-pɔːt/: giao từ cảng đến cảngPayload = net weight /ˈpeɪləʊd = nɛt weɪt/: trọng lượng hàng đóng (ruột)Place và date of issue /pleɪs ænd deɪt ɒv ˈɪʃu/: ngày và nơi phát hànhPartial shipment /ˈpɑːʃəl ˈʃɪpmənt/: phục vụ từng phầnPipelines /ˈpaɪplaɪnz/: mặt đường ốngQuantity of packages /ˈkwɒntɪti ɒv ˈpækɪʤɪz/: số lượng kiện hàngRoad /rəʊd/: vận tải đường bộ đường bộRoll /rəʊl/: nhỡ tàuRailway /ˈreɪlweɪ/: vận tải đường bộ đường sắtSeal /siːl/: chìSur-charges /Sur-ˈʧɑːʤɪz/: phụ phíTare /teə/: trọng lượng vỏ contTerminal handling charge (THC) /ˈtɜːmɪnl ˈhændlɪŋ ʧɑːʤ (tiː-eɪʧ-siː)/: giá tiền làm mặt hàng tại cảngTransit time /ˈtrænsɪt taɪm/: thời hạn trung chuyểnTrucking /ˈtrʌkɪŋ/: phí vận tải đường bộ nội địaTwenty feet equivalent unit(TEU) /ˈtwɛnti fiːt ɪˈkwɪvələnt ˈjuːnɪt(tiː-iː-juː): Đơn vị container bằng 20 footTranshipment /trænˈʃɪpmənt/: đưa tảiTo order /tuː ˈɔːdə/: ship hàng theo lệnh…Voyage /ˈvɔɪɪʤ/: tàu chuyếnVoyage No /ˈvɔɪɪʤ nəʊ/: số chuyến tàuVolume weight /ˈvɒljʊm weɪt/: trọng lượng thể tích (tính cước LCL)Volume /ˈvɒljʊm/: số lượng hàng book

=> KHÓA HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP mang đến NGƯỜI MẤT GỐC

=> KHÓA HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN 1 -1 đến NGƯỜI ĐI LÀM

=> TEST TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ

4. Trường đoản cú vựng tiếng Anh về giao dịch quốc tế

Ngoài ra, chớ quên update các từ vựng giờ đồng hồ Anh về thanh toán giao dịch quốc tế ngay dưới đây nhé:

Applicant /ˈæplɪkənt/: tình nhân cầu mở LC (thường là Buyer)Applicant bank /ˈæplɪkənt bæŋk/:ngân mặt hàng yêu mong phát hànhAdvising bank /ədˈvaɪzɪŋ bæŋk/: ngân hàng thông báo (của fan thụ hưởng)Advanced letter of credit/ Red clause letter of credit /ədˈvɑːnst ˈlɛtər ɒv ˈkrɛdɪt/ rɛd klɔːz ˈlɛtər ɒv ˈkrɛdɪt/: LC lao lý đỏApplicable rules /ˈæplɪkəbl ruːlz/: luật lệ áp dụngAmendments /əˈmɛndmənts/: chỉnh sửa (tu chỉnh)Beneficiary /bɛnɪˈfɪʃəri/: tín đồ thụ hưởngBill of exchange /bɪl ɒv ɪksˈʧeɪnʤ/: hối hận phiếuBanking days /ˈbæŋkɪŋ deɪz/: ngày thao tác làm việc ngân sản phẩm (thứ bảy không coi là ngày làm việc)Collection /kəˈlɛkʃən/: dựa vào thuClean collection /kliːn kəˈlɛkʃən/: dựa vào thu phiếu trơnCash /kæʃ/: chi phí mặtCash against documents (CAD) /kæʃ əˈgɛnst ˈdɒkjʊmənts (kæd)/: tiền mặt thay đổi lấy hội chứng từCommercial documents /kəˈmɜːʃəl ˈdɒkjʊmənts/: triệu chứng từ thương mạiConfirming bank /kənˈfɜːmɪŋ bæŋk/: ngân hàng xác nhận lại LCCollecting ngân hàng /kəˈlɛktɪŋ bæŋk/: ngân hàng thu hộClaiming bank /ˈkleɪmɪŋ bæŋk/: ngân hàng đòi tiềnCredit /ˈkrɛdɪt/: tín dụngCharges /ˈʧɑːʤɪz/: ngân sách chi tiêu ngân hàngDocumentary credit /ˌdɒkjʊˈmɛntəri ˈkrɛdɪt/: tín dụng chứng từDocumentary collection /ˌdɒkjʊˈmɛntəri kəˈlɛkʃən/: nhờ vào thu kèm triệu chứng từDrafts /drɑːfts/: ân hận phiếuDeposit /dɪˈpɒzɪt/: tiền đặt cọcDiscrepancy /dɪsˈkrɛpənsi/: bất đồng chứng từDrawee /drɔːˈiː/: bên bị ký phát hối phiếuDrawer /ˈdrɔːə/: tín đồ ký phát ăn năn phiếuDelivery authorization /dɪˈlɪvəri ˌɔːθəraɪˈzeɪʃ(ə)n/: Ủy quyền thừa nhận hàngDisclaimer /dɪsˈkleɪmə/: miễn tráchHonour = payment /ˈɒnə = ˈpeɪmənt:/: sự thanh toánLetter of credit /ˈlɛtər ɒv ˈkrɛdɪt/: thư tín dụngLC notification = advising of credit /ɛl-siː ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃən = ədˈvaɪzɪŋ ɒv ˈkrɛdɪt/: thông tin thư tín dụngLatest date of shipment /ˈleɪtɪst deɪt ɒv ˈʃɪpmənt/: ngày giao hàng ở đầu cuối lên tàuFinancial documents /faɪˈnænʃəl ˈdɒkjʊmənts/: hội chứng từ tài chínhIssuing bank /ˈɪʃuːɪŋ bæŋk/: ngân hàng phát hành LCIrrevocable L/C /ɪˈrɛvəkəbl ɛl/siː/: thư tín dụng thanh toán không diệt ngang (revocable: hủy ngang)Intermediary ngân hàng /ˌɪntəˈmiːdiəri bæŋk/: ngân hàng trung gianISPB- International Standard banking practice for the examination of documents under documentary credits /aɪ-ɛs-piː-biː- ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl ˈstændəd ˈbæŋkɪŋ ˈpræktɪs fɔː ði ɪgˌzæmɪˈneɪʃən ɒv ˈdɒkjʊmənts ˈʌndə ˌdɒkjʊˈmɛntəri ˈkrɛdɪts/: tập quán bank tiêu chuẩn chỉnh quốc tế về kiểm tra chứng từ theo thư tín dụngPaying bank /ˈpeɪɪŋ bæŋk/: bank trả tiềnPresenting bank /prɪˈzɛntɪŋ bæŋk/: bank xuất trìnhProtest for non-payment /ˈprəʊtɛst fɔː ˈnɒnˈpeɪmənt/: phòng nghị không trả tiềnPeriod of presentation /ˈpɪərɪəd ɒv ˌprɛzɛnˈteɪʃən/: thời hạn xuất trìnhPresentation /ˌprɛzɛnˈteɪʃən/: xuất trìnhRemittance /rɪˈmɪtəns/: gửi tiềnRemitting ngân hàng /rɪˈmɪtɪŋ bæŋk/: bank chuyển tiền/ngân hàng dựa vào thuReimbursing bank /ˌriːɪmˈbɜːsɪŋ bæŋk/: bank bồi hoànRevolving letter of credit /rɪˈvɒlvɪŋ ˈlɛtər ɒv ˈkrɛdɪt/: LC tuần hoànReference no /ˈrɛfrəns nəʊ/: số tham chiếuMaximum credit amount /ˈmæksɪməm ˈkrɛdɪt əˈmaʊnt/: giá chỉ trị về tối đa của tín dụngNominated bank /ˈnɒmɪneɪtɪd bæŋk/:Ngân sản phẩm được chỉ địnhNegotiating bank/negotiation /nɪˈgəʊʃɪeɪtɪŋ bæŋk/nɪˌgəʊʃɪˈeɪʃən/: bank thương lượng/thương lượng giao dịch thanh toán (chiết khấu)Open-account /ˈəʊpən-əˈkaʊnt/: ghi sổTelegraphic transfer/Mail transfer /ˌtɛlɪˈgræfɪk ˈtrænsfə(ː)/meɪl ˈtrænsfə(ː)/: giao dịch chuyển tiền bằng điện/thưTelegraphic transfer reimbursement (TTR) /ˌtɛlɪˈgræfɪk ˈtrænsfə(ː) ˌriːɪmˈbɜːsmənt (tiː-tiː-ɑː)/:hoan tra tien bang dienThe balance payment /ðə ˈbæləns ˈpeɪmənt/: số tiền còn sót lại sau cọcStand by letter of credit /stænd baɪ ˈlɛtər ɒv ˈkrɛdɪt: ɛl-si/: LC dự phòngUndertaking /ˌʌndəˈteɪkɪŋ/: cam kếtUniform Rules for Collection (URC) /ˈjuːnɪfɔːm ruːlz fɔː kəˈlɛkʃən (juː-ɑː-siː)/:Quy tắc thống độc nhất vô nhị về nhờ vào thuUniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements Under Documentary Credit (URR) /ˈjuːnɪfɔːm ruːlz fɔː bæŋk-tuː-bæŋk ˌriːɪmˈbɜːsmənts ˈʌndə ˌdɒkjʊˈmɛntəri ˈkrɛdɪt (juː-ɑːr-ɑː)/: Quy tắc thống nhất về hoàn lại tiền giữa những ngân hàng theo tín dụng thanh toán chứng từUCP – The uniform Customs and Practice for Documentary credit /juː-siː-piːðə ˈjuːnɪfɔːm ˈkʌstəmz ænd ˈpræktɪs fɔː ˌdɒkjʊˈmɛntəri ˈkrɛdɪt/: những quy tắc thực hành thống duy nhất về tín dụng thanh toán chứng từ

Từ vựng tiếng Anh về giao dịch quốc tế

=> 100+ TỪ VỰNG VỀ ĐỒ ĂN TIẾNG ANH - AI MÊ ẨM THỰC KHÔNG NÊN BỎ QUA

=> THẢ THÍNH “CRUSH” ngay lập tức VỚI 100+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ TÌNH YÊU

5. Các thuật ngữ viết tắt của ngành xuất nhập khẩu

Ngoài những từ vựng giờ Anh xuất nhập khẩu thì hãy cùng Langmaster mày mò các thuật ngữ viết tắt về chuyên ngành chuyên sử dụng ngay bên dưới đây:

Cost, Insurance và Freight (CIF) /kɒst, ɪnˈʃʊərəns ænd freɪt (siː-aɪ-ɛf)/: tiền hàng, bảo đảm và cước phíChange of Destination (COD) /ʧeɪnʤ ɒv ˌdɛstɪˈneɪʃən (kɒd)/: Phụ phí đổi khác nơi đếnDelivered at Place (DAP) /ʧeɪnʤ ɒv ˌdɛstɪˈneɪʃən (kɒd)/: Giao tại vị trí đếnDelivered at Terminal (DAT) /dɪˈlɪvəd æt ˈtɜːmɪnl (diː-eɪ-tiː)/:Giao trên bếnDelivered Duty Paid (DDP) /dɪˈlɪvəd ˈdjuːti peɪd (diː-diː-piː)/: giao hàng đã nộp thuếDelivery Order (D/O) /dɪˈlɪvəri ˈɔːdə (diː/əʊ)/: Lệnh giao hàngDestination Delivery Charge (DDC) /dɪˈlɪvəri ˈɔːdə (diː/əʊ)/: Phụ phí giao hàng tại cảng đếnDocuments Against Acceptance (D/A) /ˈdɒkjʊmənts əˈgɛnst əkˈsɛptəns (diː/)/: chấp nhận thanh toán trao triệu chứng từDocuments Against Payment (D/P) /ˈdɒkjʊmənts əˈgɛnst ˈpeɪmənt (diː/piː)/: giao dịch thanh toán trao chứng từDrafts (B/E) /drɑːfts (biː/)/: hối hận phiếuEx Work (EXW) /ɛks wɜːk (iː-ɛks-ˈdʌblju/: giao hàng tại xưởngFédération Internationale Asociation de (FIATA) /ɛfédiːéˈræʃən ˌɪntənæʃəˈnɑːl Asociation diː (ɛf-aɪ-eɪ-tiː-eɪ)/: Liên đoàn quốc tế những nhà chuyển hàng hóaFIATA B/L (FBL) /ɛf-aɪ-eɪ-tiː-eɪ biː/ɛl (ɛf-biː-ɛl)/: Vận đối chọi của FIATAForwarder"s Cargo Receipt (FCR) /ˈfɔːwədəz ˈkɑːgəʊ rɪˈsiːt (ɛf-siː-ɑː)/: Vận đối chọi của bạn giao nhậnFree Alongside Ship (FAS) /friː əˈlɒŋˈsaɪd ʃɪp (fɑːz)/: Giao dọc mạn tàuFree Carrier (FCA) /friː ˈkærɪə (ɛf-siː-eɪ)/: Giao cho những người chuyên chởFree on Board (FOB) /friː ɒn bɔːd (fɒb)/: Giao lên tàuFull container Load (FCL/FCL) /fʊl kənˈteɪnə ləʊd (ɛf-siː-ɛl/ɛf-siː-ɛl)/: cách thức gửi mặt hàng chẵn bằng containerGood Storage Practice (GPS) /gʊd ˈstɔːrɪʤ ˈpræktɪs (ʤiː-piː-ɛs)/: Thực hành giỏi bảo quảnHarmonized System Codes (HS Code) /ˈhɑːmənaɪzd ˈsɪstɪm kəʊdz (eɪʧ-ɛs kəʊd)/: Mã HSHouse Airway Bill (HAWB) /haʊs ˈeəweɪ bɪl (eɪʧ-eɪ-ˈdʌblju(ː)-biː)/: Vận 1-1 nhàInternational Commercial Terms (ICT) /ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl kəˈmɜːʃəl tɜːmz/: Điều kiện thương mại quốc tếInternational Chamber of Commercial (ICC) /ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl ˈʧeɪmbər ɒv kəˈmɜːʃəl/: Phòng thương mại dịch vụ quốc tếLess than container Load (LCL/LCL) /lɛs ðæn kənˈteɪnə ləʊd/: phương pháp gửi mặt hàng lẻ bằng containerLetter of Credit (L/C) /ˈlɛtər ɒv ˈkrɛdɪt (ɛl/siː)/: Thư tín dụngLong ton (LT) /lɒŋ tʌn (ɛl-tiː)/: Tấn nhiều năm (1016,46kg) theo hệ AnhMail Transfer (M/T) /meɪl ˈtrænsfə(ː) (ɛm/tiː)/: chuyển tiền bằng thư

6. Tự học tập tiếng Anh siêng ngành xuất nhập khẩu

Nếu ai đang tự học tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu để tăng cơ hội việc làm, nghề nghiệp và công việc trong tương lai thì nên cùng Langmaster tự học qua đoạn clip dưới phía trên nhé. Chắc chắn rằng sẽ khiến cho bạn nắm bắt tự vựng, phương pháp phát âm một phương pháp nhanh chóng, dễ dàng dàng:

Thuật ngữ giờ đồng hồ Anh xuất nhập khẩu, đối với các bạn, lúc thời sinh viên học tập đúng siêng ngành xuất nhập vào thì cũng đã được làm quen với những Thuật ngữ giờ Anh xuất nhập khẩu. Nói vậy, chứ chúng ta nào được học chuyên ngành xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh thì còn tự tín chút lúc ra đi làm, còn trái lại thì tôi dám có lẽ rằng cũng sẽ chạm chán khó khăn. Ngày nay, lúc ra làm thực tiễn vào quá trình thì đã làm cho về xuất nhập khẩu, rất nhiều liên quan mang đến logistics và ngược lại một bạn làm về logistics thì cơ bản hiểu và thực hiện thuật ngữ xuất nhập khẩu khi làm hội chứng từ. Từ trong thực tiễn phỏng vấn tuyển chọn dụng, tôi thấy có khá nhiều bạn giờ Anh cơ bản khá tốt nhưng chưa xuất hiện tiếng Anh chuyên ngành không có. Ở trên đây tôi share kiến thức những cụm từ Thuật ngữ giờ đồng hồ Anh xuất nhập khẩu cơ bản, có lợi và khôn xiết thông dụng nhằm các bạn cũng có thể tham khảo nhanh…còn về lâu hơn thì các bạn cần tự search hiểu, học thêm kỹ năng và kiến thức mà mình đề nghị .

Export: xuất khẩu
Exporter: người xuất khẩu (~ vị trí Seller)Import: nhập khẩu
Importer: người nhập khẩu (~ địa chỉ Buyer)Sole Agent: cửa hàng đại lý độc quyền
Customer: khách hàng hàng
Consumer: quý khách hàng cuối cùng
End user = consumer
Consumption: tiêu thụ
Exclusive distributor: nhà phân phối độc quyền
Manufacturer: nhà sản xuất (~factory)Supplier: đơn vị cung cấp
Producer: bên sản xuất
Trader: trung gian yêu thương mại
OEM: original equipment manufacturer: nhà sản xuất thiết bị gốc
ODM: original designs manufacturer: nhà thiết kế và sản xuất theo 1-1 đặt hàng
Entrusted export/import: xuất nhập khẩu ủy thác
Brokerage: vận động trung gian (broker-người làm trung gian)Intermediary = broker
Commission based agent: cửa hàng đại lý trung gian (thu hoa hồng)Export-import process: quy trình xuất nhập khẩu
Export-import procedures: giấy tờ thủ tục xuất nhập khẩu
Export/import policy: cơ chế xuất/nhập khẩu (3 mức)Processing: hoạt động gia công
Temporary import/re-export: tạm nhập-tái xuất
Temporary export/re-import: trợ thời xuất-tái nhập
Processing zone: khu vực chế xuất
Export/import license: giấy tờ xuất/nhập khẩu
Customs declaration: khai báo hải quan
Customs clearance: thông quan
Customs declaration form: Tờ khai hải quan
Tax(tariff/duty): thuếGST: goods và service tax: thuế giá chỉ trị gia tăng (bên nước ngoài)VAT: value added tax: thuế quý hiếm gia tăng
Special consumption tax: thuế tiêu thụ sệt biệt
Customs : hải quan
General Department: tổng cục
Department: cục
Sub-department: đưa ra cục

– xem thêm –

VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSCAdd: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam

*


Theo dòng thời gian, Xuất nhập vào chuỗi cung ứng, logistics, thủ tục hải quan nhất thời nhập tái xuất permalink
Post navigation