Hiện nay có rất nhiều mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho nhiều đối tượng, phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau như: Khai thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN, khấu trừ thuế TNCN…Vậy bạn cần dùng mẫu tờ khai thuế TNCN nào cho hợp lý? Bài viết dưới đây của MISA me
Invoice sẽ giải đáp cho bạn câu hỏi trên.

Bạn đang xem: Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 92


1.6 Mẫu số: 04/TKQT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
1.7 Mẫu số: 05/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2.2 Mẫu số: 05/QTT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2.3 Mẫu số: 08/UQ-QTT-TNCN giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
4.1 Mẫu số: 05-1/PBT-KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
4.2 Mẫu số: 07/ĐK-NPT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
4.3 Mẫu số: 07/XN-NPT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
4.4 Mẫu số: 07/THĐK-NPT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
4.5 Mẫu số: 08/CK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

*
*
*

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
*

*

*

*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)

<01> Kỳ tính thuế: Tháng……năm hoặc quý………năm ...……

<02> Lần đầu: <03> Bổ sung lần thứ:

<04> Tên người nộp thuế:…………………………………………….......................

<05> Mã số thuế:

<07> Quận/huyện: ..................... <08> Tỉnh/thành phố: ....................................................

<12> Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………................................................

<13> Mã số thuế:

<15> Quận/huyện: ...................... <16> Tỉnh/thành phố: .................................................

<20> Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:.........................................

Xem thêm: Rạp galaxy nguyen du lịch chiếu phim galaxy nguyễn du~loto66

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số người/

Số tiền

1

Tổng số người lao động:

<21>

Người

Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

<22>

Người

2

Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế <23>=<24>+<25>

<23>

Người

2.1

Cá nhân cư trú

<24>

Người

2.2

Cá nhân không cư trú

<25>

Người

3

Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân <26>=<27>+<28>

<26>

VNĐ

3.1

Cá nhân cư trú

<27>

VNĐ

3.2

Cá nhân không cư trú

<28>

VNĐ

4

Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế <29>=<30>+<31>

<29>

VNĐ

4.1

Cá nhân cư trú

<30>

VNĐ

4.2

Cá nhân không cư trú

<31>

VNĐ

5

Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ <32>=<33>+<34>

<32>

VNĐ

5.1

Cá nhân cư trú

<33>

VNĐ

5.2

Cá nhân không cư trú

<34>

VNĐ

6

Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động

<35>

VNĐ

7

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động

<36>

VNĐ

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.