Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, Hóa
Đường thẳng
Hình tam giác
Các trường hòa hợp tam giác bởi nhau
Hình thang
Hình bình hành
Hình thoi
Hình chữ nhật

Tổng hợp kỹ năng cơ bạn dạng Toán lớp 4 học kì 1, học kì 2 đưa ra tiết

SỐ TỰ NHIÊN

1. Số và chữ số

- sử dụng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

● gồm 10 số có 1 chữ số (từ 0 mang đến 9)

● bao gồm 90 số tất cả 2 chữ số (từ 10 cho 99)

● tất cả 900 số có 3 chữ số (từ 100 mang lại 999)

● tất cả 9000 số gồm 4 chữ số (từ 1000 mang lại 9999)

- Số từ nhiên nhỏ dại nhất là số 0. Không có số tự nhiên và thoải mái lớn nhất.

Bạn đang xem: Tóm tắt kiến thức cơ bản toán lớp 4

- nhị số từ bỏ nhiên tiếp tục hơn (kém) nhau một đối kháng vị.

- những số tất cả chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 call là số chẵn. Nhì số chẵn thường xuyên hơn kém nhau 2 đối chọi vị.

- các số tất cả chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 call là số lẻ. Nhị số lẻ liên tiếp hơn nhát nhau 2 đối kháng vị.

2. Hàng cùng lớp

* Lớp nghìn

Số

Lớp nghìn

Lớp đối chọi vị

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

567

5

6

7

34 567

3

4

5

6

7

234 567

2

3

4

5

6

7

Hàng đơn vị, sản phẩm chục, hàng trăm ngàn hợp thành lớp đối kháng vị.

Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm hợp thành lớp nghìn.

3. Triệu và lớp triệu

Số

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp solo vị

Trăm triệu

Chục triệu

Triệu

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

123 456 789

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BIỂU THỨC

A. Những loại biểu thức thường gặp

1. Biểu thức gồm chứa một chữ

Ví dụ: 3 + a là biểu thức có chứa một chữ

+ trường hợp a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4; 4 là quý hiếm của biểu thức 3 + a

+ ví như a = 2 thì 3 + a = 3 + 2 = 5; 5 là cực hiếm của biểu thức 3 + a

+ ví như a = 3 thì 3 + a = 3 + 3 = 6; 6 là quý giá của biểu thức 3 + a

2. Biểu thức gồm chứa nhì chữ

Ví dụ: a + b là biểu thức bao gồm chứa nhị chữ

+ trường hợp a = 3 cùng b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; 5 là quý hiếm của biểu thức a + b

+ trường hợp a = 4 cùng b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4; 4 là cực hiếm của biểu thức a + b

+ trường hợp a = 0 cùng b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1; 1 là giá trị của biểu thức a + b

Mỗi lần cầm cố chữ số bằng số ta tính được một cực hiếm của biểu thức a + b.

3. Biểu thức tất cả chứa cha chữ

Ví dụ: a + b + c là biểu thức có chứa cha chữ

+ nếu như a = 2, b = 3 và c = 4 thì a + b + c = 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9

+ nếu như a = 5, b = 1 và c = 0 thì a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 + 0 = 6

+ nếu như a = 1, b = 0 và c = 2 thì a + b + c = 1 + 0 + 2 = 1 + 2 = 3

B. Cách tính giá trị của biểu thức

1. Biểu thức không có dấu ngoặc đối kháng chỉ có phép cùng và phép trừ (hoặc chỉ có phép nhân với phép chia) thì ta tiến hành các phép tính theo lắp thêm tự tự trái thanh lịch phải.

Ví dụ:

a) 542 + 123 – 79 = 665 – 79 = 586

b) 482 × 2 : 4 = 964 : 4 = 241

2. Biểu thức không có dấu ngoặc đơn, có các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta tiến hành các phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện các phép tính cùng trừ sau.

Ví dụ: 27 : 3 - 4 × 2 = 9 - 8 = 1

3. Biểu thức bao gồm dấu ngoặc 1-1 thì ta triển khai các phép tính vào ngoặc đối chọi trước, các phép tính bên cạnh dấu ngoặc 1-1 sau.

Ví dụ: 25 × (21 + 120) = 25 × 141 = 3525

BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN

A. PHÉP CỘNG

1. đặc điểm giao hoán

a + b = b + a

Ví dụ: 2 + 3 = 3 + 2

2. Tính chất phối kết hợp của phép cộng

(a + b) + c = a + (b + c)

Ví dụ: (2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)

3. Cùng với 0

0 + a = a + 0 = a

Ví dụ: 0 + 9 = 9 + 0

Nhận xét:

+ vào một tổng có con số các số hạng lẻ là lẻ thì tổng đó là một số lẻ.

+ trong một tổng có con số các số hạng lẻ là chẵn thì tổng kia là một trong những chẵn.

+ Tổng của những số chẵn là một số chẵn.

+ Tổng của một số lẻ và một số trong những chẵn là một vài lẻ.

+ Tổng của nhì số từ bỏ nhiên liên tục là một số lẻ.

B. PHÉP TRỪ

1. a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

2. Nếu số bị trừ và số trừ cùng tăng (hoặc giảm) n đơn vị thì hiệu của bọn chúng không đổi.

3. Nếu số bị trừ được cấp lên n lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu được tăng thêm một trong những đúng bằng (n - 1) lần số bị trừ (n > 1).

4. Nếu số bị trừ giữ nguyên, số trừ được cấp lên n lần thì hiệu bị giảm xuống (n - 1) lần số trừ (n > 1).

5. Nếu số bị trừ được tăng thêm n solo vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu tạo thêm n đối kháng vị.

6. Nếu số bị trừ tăng thêm n solo vị, số trừ không thay đổi thì hiệu sụt giảm n đối chọi vị.

C. PHÉP NHÂN

1. Tính chất giao hoán

a × b = b × a

Ví dụ: 2 × 3 = 3 × 2

2. Tính hóa học kết hợp

a × (b × c) = (a × b) × c

Ví dụ: 2 × (3 × 4) = (2 × 3) × 4

3. Nhân cùng với 0

a × 0 = 0 × a = 0

Ví dụ: 2 × 0 = 0 × 2 = 0

4. Nhân cùng với 1

a × 1 = 1 × a = a

Ví dụ: 4 × 1 = 1 × 4 = 4

5. Tính chất bày bán của phép nhân với phép cộng

a × (b + c) = a × b + a × c

Ví dụ: 3 × (2 + 3) = 3 × 2 + 3 × 3

6. tính chất phân phối của phép nhân cùng với phép trừ

a × (b - c) = a × b - a × c

Ví dụ: 6 × (9 – 3) = 6 × 9 – 6 × 3

7. trong một tích ví như một vượt số được vội lên n lần đồng thời tất cả một vượt số không giống bị sụt giảm n lần thì tích không nỗ lực đổi.

8. vào một tích tất cả một quá số được cấp lên n lần, các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích được vội vàng lên n lần và ngược lại nếu vào một tích gồm một vượt số bị giảm đi n lần, những thừa số còn lại không thay đổi thì tích cũng bị giảm đi n lần. (n > 0)

9.  Trong một tích, nếu một quá số được vội lên n lần, đồng thời một quá số được vội vàng lên m lần thì tích được cấp lên (m × n) lần. Trái lại nếu vào một tích một thừa số bị sụt giảm m lần, một vượt số bị giảm xuống n lần thì tích bị giảm đi (m × n) lần (m cùng n khác 0).

10. Vào một tích, trường hợp một vượt số được tăng thêm a 1-1 vị, các thừa số còn lại không thay đổi thì tích được tăng thêm a lần tích các thừa số còn lại.

11. vào một tích, giả dụ có ít nhất một thừa số chẵn thì tích đó chẵn.

12. Trong một tích, nếu như có tối thiểu một thừa số tròn chục hoặc ít nhất một vượt số có tận thuộc là 5 cùng có tối thiểu một quá số chẵn thì tích có tận thuộc là 0.

13. Trong một tích các thừa số mọi lẻ và có tối thiểu một thừa số bao gồm tận thuộc là 5 thì tích tất cả tận cùng là 5.

D. PHÉP CHIA

1.  a : (b × c) = a : b : c = a : c : b (b, c > 0)

2.  0 : a = 0 (a > 0)

3.  a : c - b : c = ( a - b) : c (c > 0)

4. a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

5.  Trong phép chia, nếu số bị chia tăng thêm (giảm đi) n lần (n > 0) đồng thời số chia không thay đổi thì yêu quý cũng tăng lên (giảm đi) n lần.

6.  Trong một phép chia, giả dụ tăng số phân tách lên n lần (n > 0) bên cạnh đó số bị chia giữ nguyên thì thương giảm xuống n lần với ngược lại.

7. vào một phép chia, ví như cả số bị phân chia và số chia đông đảo cùng gấp (giảm) n lần (n > 0) thì yêu quý không gắng đổi.

8. trong một phép chia gồm dư, giả dụ số bị chia và số phân tách cùng được gấp (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng khá được gấp (giảm) n lần.

DÃY SỐ

1. Đối cùng với số tự nhiên liên tiếp

a) dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp bước đầu là số chẵn xong là số lẻ hoặc ban đầu là số lẻ và hoàn thành bằng số chẵn thì con số số chẵn bằng số lượng số lẻ.

b) dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp bắt đầu bằng số chẵn và xong bằng số chẵn thì con số số chẵn nhiều hơn thế số lượng số lẻ là 1.

c) dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp ban đầu bằng số lẻ và ngừng bằng số lẻ thì số lượng số lẻ nhiều hơn số lượng số chẵn là 1.

2. Một số trong những quy hiện tượng của dãy số hay gặp

a) mỗi số hạng (kể trường đoản cú số hạng thiết bị 2) ngay số hạng đứng ngay tức khắc trước nó cộng hoặc trừ một số tự nhiên.

Ví dụ: 2, 5, 8, 11, …

Dãy số bên trên được viết theo quy luật: Số hạng đứng ngay tắp lự sau ngay số hạng đứng liền trước cùng với 3.

b) mỗi số hạng (kể trường đoản cú số hạng đồ vật 2) ngay số hạng đứng ngay tức thì trước nó nhân hoặc chia một vài tự nhiên.

Ví dụ: 1024, 512, 256, 128, …

Dãy số bên trên được viết theo quy luật: Số hạng đứng tức thời sau thông qua số hạng đứng tức khắc trước phân tách cho 2.

c) mỗi số hạng (kể từ số hạng trang bị 3) bằng tổng nhị số hạng đứng tức khắc trước nó.

Ví dụ: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…

Dãy số được viết theo quy luật: từ bỏ số hạng máy ba, số hạng đứng sau bằng tổng nhì số hạng đứng ngay tức thì trước nó (3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, 8 = 5 + 3, ….)

3. Hàng số cách đều

*) tra cứu số số hạng của hàng số biện pháp đều

Số số hạng = (Số cuối – Số đầu) : khoảng cách giữa nhì số hạng liên tiếp + 1

Ví dụ. search số số hạng của hàng số: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, …, 94, 97, 100

Bài giải

Số số hạng của hàng số đã đến là:

(100 – 1) : 3 + 1 = 34 (số hạng)

Đáp số: 34 số hạng

*) Tính tổng của hàng số giải pháp đều

Tổng = (Số đầu + Số cuối) × Số số hạng : 2

Ví dụ. Tính tổng của hàng số: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, …, 94, 97, 100

Bài giải

Số số hạng của hàng số trên là: 34 số hạng

Tổng của dãy số trên là:

(100 + 1) × 34 : 2 = 1717

Đáp số: 1717

DẤU HIỆU phân chia HẾT

1. Dấu hiệu chia hết mang đến 2

Các số bao gồm chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách hết đến 2.

Ví dụ:

12, 14, 16, 18 là phần lớn số phân chia hết mang lại 2 vì bao gồm chữ số tận thuộc là 2, 4, 6, 8

11, 13, 15, 17 là mọi số không phân tách hết mang lại 2 vì tất cả chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7

- Số chia hết đến 2 là số chẵn.

- Số không phân tách hết mang lại 2 là số lẻ.

2. Tín hiệu chia hết đến 5

Các số bao gồm chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết mang đến 5.

Ví dụ:

945, 3000 là đều số chia hết mang lại 5 bởi vì số đó gồm chữ số tận thuộc lần lượt là 5, 0

10, 25 là phần đa số phân chia hết cho 5 vì những số đó tất cả tận cùng là 0, 5

3. Dấu hiệu chia hết cho 9

Các số gồm tổng những chữ số phân chia hết cho 9 thì phân tách hết mang lại 9.

Các số tất cả tổng những chữ số không phân tách hết đến 9 thì không phân tách hết mang lại 9.

Ví dụ:

a) 657 : 9 = 73

Ta có:

6 + 5 + 7 = 18

18 : 9 = 2

b) 451 : 9 = 50 (dư 1)

Ta có:

4 + 5 + 1 = 10

10 : 9 = 1 (dư 1)

4. Dấu hiệu chia hết mang đến 3

Các số bao gồm tổng những chữ số chia hết đến 3 thì phân chia hết đến 3.

Các số có tổng những chữ số không chia hết mang lại 3 thì không phân chia hết đến 3.

Ví dụ:

a) 63 : 3 = 21

Ta có:

6 + 3 = 9

9 : 3 = 3

b) 125 : 3 = 41 (dư 2)

Ta có:

1 + 2 + 5 = 8

8 : 3 = 2 (dư 2)

CẤU TẠO SỐ

Sử dụng kết cấu số:

*

Ví dụ: mang lại số gồm 2 chữ số, nếu lấy tổng các chữ số cộng với tích các chữ số của số đã mang lại thì bằng chính số đó. Tra cứu chữ số hàng đơn vị chức năng của số vẫn cho.

Trong công tác môn toán lớp 4, học viên sẽ được học những dạng toán của các phép nhân, chia, cộng, trừ... Cùng khám phá nội dung chi tiết trong bài viết sau


Trong công tác môn toán lớp 4, học viên sẽ được học nhiều dạng toán của các phép nhân, chia, cộng, trừ hơn. Lân cận đó, nội dung chương trình toán lớp 4 sẽ nhiều chủng loại hơn vì chưng nhiều dạng bài xích toán. Ví như dạng toán tổng hiệu, vừa đủ cộng…đòi hỏi sự linh động trong việc đưa ra lời giải. Cùng áp dụng những kiến thức vẫn học trình bày thành bài giải giỏi nhất. Để hiểu rõ hơn về lịch trình toán lớp 4 hiện tại hành ngày nay. Những bậc phụ huynh cùng các em học tập sinh hãy đọc ngay bài viết tổng hợp lịch trình toán lớp 4 mà lại Might Match share ngay tiếp sau đây nhé.

1. Lịch trình toán lớp 4 phần đại số

Trong công tác học toán lớp 4, các em được gia công quen, học tập tập những kiến thức mới như sau:

1.1 Đơn vị đo khối lượng, độ dài và thời gian

a) Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

*

Để đo trọng lượng của những vật nặng sản phẩm chục, hàng trăm, hàng nghìn, kilôgam thì dùng những đơn vị đo: yến, tạ, tấn.

Để đo cân nặng của những vật nặng sản phẩm chục, hàng trăm, hàng nghìn game thì dùng các đơn vị sau: đề-ca-gam, héc-tô-gam

Mỗi solo vị cân nặng lớn gấp 10 lần đơn vị nhỏ hơn tức tốc sau đó. Ví dụ: 1 yến = 10kg, nghĩa là 1 trong những yến vội vàng 10 lần kg.

Mỗi đơn vị chức năng đo khối lượng kém rộng 1/10 so với đơn vị to hơn trước đó.

b) Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

*

Bảng đơn vị được sử dụng để đo chiều dài thực, khoảng cách, chiều cao, v.v. Của một đối tượng.

Khi đo các khu vực rộng mập như khu vực đô thị cùng chiều nhiều năm đường, solo vị giám sát thường được sử dụng là ki-lô-mét-vuông

Ki-lô-mét-vuông quy ước là km2

Đơn vị đo diện tích được ký hiệu là: km2, m2, dm2, cm2

c) Đơn vị đo thời gian

Ta có các quy ước như sau:

1 giờ đồng hồ = 60 phút

1 phút = 60 giây

1 năm = 12 tháng

1 năm không nhuận = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

1 cố kỷ = 100 năm

1.2 các dạng toán cơ phiên bản trong công tác toán 4

a) bài toán về số vừa đủ cộng

Để tìm kiếm trung bình cộng của khá nhiều số, ta tính tổng các số rồi phân chia cho số số hạng.

Ví dụ: Tìm cực hiếm trung bình của 11, 15, 16, tức là

(11 + 15 +16): 3 = 14

Số trung bình cùng của dãy cách đều phải có công thức là: (số đầu + số cuối): 2

b) Dạng bài toán tìm nhì số lúc biết tổng & hiệu của hai số đó

*

c) Dạng câu hỏi tìm nhị số lúc biết tổng – tỉ hoặc hiệu – tỉ của hai số đó

*

1.3 tính chất của phép nhân, chia, cộng, trừ và các dạng toán để tính

a) Phép nhân

Tính giao hoán: a x b = b x a

Tính kết hợp: a x (b x c) = (a x b) x c

Khi nhân với 0: a x 0 = 0 x a = 0

Khi nhân cùng với 1: a x 1 = 1 x a = a

Khi nhân một trong những với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

Khi nhân một số trong những với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

b) Phép chia

Lấy một trong những chia cho một tích a : (b x c) = a : b : c (a,b > 0)

Lấy một tích phân tách cho một số: (a x b) : c = (a : c) x b = a x (b : c)

Lấy một vài chia cho một thương a : (b : c) = a : b x c

Lấy một tổng phân tách cho một số: (a + b) : c = a : c + b : c (c > 0)

Lấy một hiệu chia cho một số: (a – b) : c = a : c – b : c (c > 0)

c) Phép cộng

Tính giao hoán: a + b = b + a

Tính chất kết hợp: a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) = b + (a + c)

a + 0 = 0 + a = a

(a – n) + (b + n) = a + b

(a – n) + (b – n) = a + b – n x 2

(a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

d) Phép trừ

Tính hóa học kết hợp: a – (b + c) = (a – c) – b = (a – b) – c

1.4 tín hiệu chia hết đến 2, 5, 3, 9 trong chương trình toán lớp 4

a) tín hiệu chia hết mang lại 2

Các số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 phân tách hết mang đến 2. Số phân chia hết cho 2 là số chẵn.

Ví dụ: 

8 : 2 = 4

12 : 2 = 6

40 : 2 = 20

b) tín hiệu chia hết cho 3

Tổng những số đó chia hết cho 3 thì số này sẽ chia hết đến 3. Tổng các số không chia hết đến 3 thì không phân chia hết cho 3.

Ví dụ:

36 : 3 = 13

Ta có:

3 + 6 = 9

9 : 3 = 3

c) tín hiệu chia hết cho 5

Tận cùng là các số 0 hoặc 5 đông đảo chia hết cho 5. Phần nhiều số không hoàn thành bằng 0 hoặc 5 thì sẽ không chia hết mang đến 5

Các số hoàn thành bằng 0 phân tách hết cho 2 cùng 5.

Ví dụ:

40: 5 = 8

25 : 5 = 5

d) tín hiệu chia hết mang đến 9

Các số có tổng số chia hết đến 9 thì số đó chia hết đến 9. Số chữ số bao gồm tổng mà không chia hết đến 9 thì không chia hết mang lại 9.

Ví dụ:

63: 9 = 7

Vì 6+3= 9, 9 : 9 = 1 buộc phải suy ra 63 phân chia hết cho 9.

Xem thêm: 5 Cuốn Sách Hay Về Cuộc Sống Cần Đọc 1 Lần Trong Đời Bạn, Top 10 Cuốn Sách Hay Giúp Thay Đổi Cuộc Đời Bạn

2. Chương trình toán lớp 4 phần hình học

Trong lịch trình dạy toán lớp 4 phần hình học, các học viên sẽ được làm quen với những kiến thức như sau:

2.1 diện tích s hình chữ nhật

*

2.2 diện tích s hình bình hành

*

*

2.3 diện tích s hình thoi

*

*

2.4 hai đường thẳng vuông góc

*

2.5 hai tuyến phố thẳng tuy vậy song

*

Như vậy Might Match đang tóm tắt công tác toán lớp 4 đầy đủ và cụ thể đến mang lại phụ huynh, học tập sinh. Ngoại trừ nội dung chương trình môn toán lớp 4 thì công ty chúng tôi còn share các sơ đồ tư duy về những thì trong giờ đồng hồ anh giỏi dạy phương pháp vẽ sơ đồ bốn duy các thì trong giờ đồng hồ anh giúp trẻ ngày càng cách tân và phát triển hơn nữa. Follow ngay để luôn cập nhật nhiều thông tin hữu ích nhé.