*

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

program Add;uses crt;var a,b: real;begin write('Nhập a: '); readln(a); write('Nhập b: '); readln(b); writeln(a+b:0:0);end.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng 2 số a và b


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
C1.Viết chương trình tính tổng hai số A và B với A, B là 2 số được nhập từ bàn phím C2. Viết Chương trình nhập vào ba số nguyên a, b, c. tính a+b-c. C3.Viết Chương trình tính hiệu a - b với a,b là hai số nguyên nhập từ bàn phím. C4.Chương trình nhập vào 3 số x, y, z. Tính (x+y)*z Giúp em với ạ em cảm ơn nhiều lắm...

C1.Viết chương trình tính tổng hai số A và B với A, B là 2 số được nhập từ bàn phím C2. Viết Chương trình nhập vào ba số nguyên a, b, c. tính a+b-c. C3.Viết Chương trình tính hiệu a - b với a,b là hai số nguyên nhập từ bàn phím. C4.Chương trình nhập vào 3 số x, y, z. Tính (x+y)*z Giúp em với ạ em cảm ơn nhiều lắm ạ


Câu 1:

uses crt;

var a,b:integer;

begin

clrscr;

readln(a,b);

write(a+b);

readln;

end.

Câu 2:

uses crt;

var a,b,c:integer;

begin

clrscr;

readln(a,b,c);

writeln(a+b-c);

readln;

end.


Câu 3:

uses crt;

var a,b:integer;

begin

clrscr;

readln(a,b);

writeln(a-b);

readln;

end.

Câu 4:

uses crt;

var x,y,z:integer;

begin

clrscr;

readln(x,y,z);

writeln((x+y)*z);

readln;

end.


Viết chương trình tính tổng hai số a, b (với giả trị của a, b được nhập vào tiừ bản phím ) trên Pascal


Câu 1: viết chương trình tính a*b*c với a,b,c nhập từ bàn phím*câu 2 viết chương trình tính x*x+y*y với x,y Nhậptừ bàn phím*Câu 3 viết chương tính (a div b)+ (a mod b) với a,b nhập từ bàn phím*Câu 4: Viết chương trình nhập vào 5 số a,b,c,d,e tính trung bình công của 4 số...

Câu 1: viết chương trình tính a*b*c với a,b,c nhập từ bàn phím*

câu 2 viết chương trình tính x*x+y*y với x,y Nhậptừ bàn phím*

Câu 3 viết chương tính (a div b)+ (a mod b) với a,b nhập từ bàn phím*

Câu 4: Viết chương trình nhập vào 5 số a,b,c,d,e tính trung bình công của 4 số đó

*

*

*

Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương hai số nguyên a và b.Input: Nhập hai số nguyên a và b từ bàn phímOutput: In ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương hai của hai số a và b

2. Thuật toán:

Bước 1. Nhập thông tin; Bước 1.1. Nhập số a; Bước 1.2. Nhập số b; Bước 2. Xử lý: Bước 2.1. Tong := a + b; Bước 2.2. hieu:= a - b; Bước 2.3. tich:= a * b; Bước 2.4. thuong:= a/b;Bước 3. Xuất dữ liệu ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương.

3. Code Pascal:

Program phep_tinh;uses crt;var a,b,tong,hieu,tich:integer; ---> Khai báo biến số nguyên thuong: real;---> Khai báo thuong là số thực;Begin clrscr; write("Nhap so thu nhat: "); readln(a); write("Nhap so thu hai: "); readln(b); tong:= a + b; hieu:= a - b; tich:= a * b; thuong:= a/b; writeln("Tong cua hai so ",a," + ",b, " = ",tong); writeln("Hieu cua hai so ",a," - ",b, " = ",hieu); writeln("Tich cua hai so ",a," * ",b, " = ",tich); writeln("Thuong cua hai so ",a," / ",b, " = ",thuong:4:2); readln;End.

Xem thêm: Đại ca giang hồ đất cảng bị bắn ở quán nước, quả đấm thép h88

4. Giải thích code:

Dong codeÝ nghĩa Program phep_tinh; Khai báo tên chương trình phep_tinh uses crt; Khai báo các hàm thư viện var a,b,tong,hieu,tich:integer; Khai báo các biến của bài toán a(số a), b(số b), tong(tổng a và b), hieu(hiệu a và b), tich(tích a và b) theo kiểu số nguyên Integer thuong: real; khai báo biến thuong(thương của a và b) kiểu số thực clrscr; Dùng để xóa màn hình khi chạy chương trình write("Nhap so thu nhat: "); In ra màn hình dòng chữ Nhap so thu nhat: readln(a); Nhập số từ bàn phím để gán giá trị cho biến a write("Nhap so thu hai: "); In ra màn hình dòng chữ Nhap so thu hai: readln(b); Nhập số từ bàn phím để gán giá trị cho biến b tong:= a + b; Gán giá trị của biến tong bằng a + b hieu:= a - b; Gán giá trị của biến hieu bằng a - b tich:= a * b; Gán giá trị của biến tich bằng a * b thuong:= a/b; Gán giá trị của biến thuong bằng a / b writeln("Tong cua hai so ",a," + ",b, " = ",tong); In ra màn hình dòng chữ "Tong cua hai so a + b =" và in giá trị biến tong ra màn hình writeln("Hieu cua hai so ",a," - ",b, " = ",hieu); In ra màn hình dòng chữ "Hieu cua hai so a - b =" và in giá trị biến hieu ra màn hình writeln("Tich cua hai so ",a," * ",b, " = ",tich); In ra màn hình dòng chữ "Tich cua hai so a / b =" và in giá trị biến tich ra màn hình writeln("Thuong cua hai so ",a," / ",b, " = ",thuong:4:2); In ra màn hình dòng chữ "Thuong cua hai so a + b =" và in giá trị biến thuong ra màn hình readln;

5. Kết Quả Pascal


*

Kết luận: Bài này chúng ta chỉ xét ở mức độ mặt định khi tính thương thì b sẽ khác 0. Sau này khi học điều kiện if - else thì chúng ta sẽ xét đầy đủ trường hợp.