Tài liệu bài xích tập Anh văn lớp 6 đáp án sau đây nằm trong bộ đề bài xích tập tiếng Anh lớp 6 Global Success do Vn
Doc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu những dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 gồm đáp án bao gồm những dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 cơ bản như: phân tách động từ, Đọc đoạn văn điền từ vào chỗ trống, Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi,... Với nội dung kiến thức bám giáp chương trình học tập tiếng Anh lớp 6 mới cả năm giúp những em học viên lớp 6 rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Bạn đang xem: Just a moment


Bộ bài xích tập tiếng Anh lớp 6 cả năm có đáp án bao gồm rất những dạng bài bác tập giờ Anh lớp 6 chương trình new thường chạm mặt giúp những em học viên lớp 6 ôn tập những kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp giờ Anh cả năm lớp 6 hiệu quả.


Bên cạnh đó, Vn
Doc.com sẽ đăng tải những tài liệu tiếng Anh 6 chương trình mới không giống nhau như:

I. Lý thuyết Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Global Success theo từng Unit

Lưu ý: bạn đọc nhấp vào từng mặt đường link tiếp sau đây và xem thêm từng tài liệu.

1. Giờ Anh lớp 6 Unit 1 My new school

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 1 bao hàm cấu trúc thì lúc này đơn với thì hiện nay tại tiếp tục lớp 6.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp tiếng Anh Unit 1 lớp 6 My New School

- luyện tập thêm ngữ pháp Unit 1 giờ đồng hồ Anh 6 tại:

2. Giờ Anh lớp 6 Unit 2 My home

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 2 liên quan đến cấu trúc There is/ There are và giải pháp dùng một số giới từ bỏ chỉ xứ sở cơ phiên bản như: In, on, behind, between, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh Unit 2 lớp 6 My Home

- rèn luyện thêm trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 SGK giờ Anh 6 My Home

3. Giờ Anh lớp 6 Unit 3 My friends

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 3 lớp 6 liên quan đến biện pháp sử dụng cấu tạo Thì hiện nay tại tiếp tục để biểu đạt tương lai.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 3 My Friends

- rèn luyện thêm bài bác tập giờ Anh Unit 3 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

4. Giờ Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood

Ngữ pháp giờ Anh Unit 4 lớp 6 bao hàm lý thuyết + cách làm câu so sánh hơn


- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp Unit 4 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 My Neighbourhood

- rèn luyện thêm bài xích tập tiếng Anh 6 Unit 4: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

5. Giờ Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 5 liên quan đến cấu tạo So sánh rộng nhất với cách thực hiện động từ bỏ khuyết thiếu hụt Must

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp SGK giờ Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

- rèn luyện thêm bài bác tập giờ Anh Unit 5 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

6. Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

Lý thuyết tiếng Anh 6 Unit 6 tổng hợp giải pháp dùng hễ từ khuyết thiếu hụt Should cùng Shouldn"t.

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

- luyện tập thêm bài xích tập tiếng Anh Unit 6 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet Holiday

7. Giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 7 Television

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 7 bao hàm 2 quan lại trọng: Từ để hỏi (Wh-question words) với Liên trường đoản cú (Conjuction) giúp các em tổng thích hợp ngữ pháp hiệu quả.

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 chương trình new Unit 7: Television

- rèn luyện thêm bài xích tập ngữ pháp Unit 7 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 7 Television

8. Giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 8 Sports & Games

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 8 bao gồm công thức thì thừa khứ đơn, phương pháp dùng, dấu hiệu nhận biết, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới Unit 8: Sports and Games

- luyện tập thêm bài bác tập ngữ pháp Unit 8 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 8 Sports và Games


9. Giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 9 Cities of the world

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 9 bao hàm lý thuyết về Thì hiện nay tại chấm dứt như: công thức, phương pháp dùng, tín hiệu nhận biết, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 mới Unit 9 Cities of the world

- rèn luyện thêm bài tập ngữ pháp Unit 9 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

10. Giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future

Ngữ pháp giờ Anh Unit 10 lớp 6 bao hàm lý thuyết về Thì tương lai solo như: công thức, bí quyết dùng, tín hiệu nhận biết, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 10: Our Houses In The Future

- luyện tập thêm bài xích tập ngữ pháp Unit 10 giờ Anh lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our Houses In The Future

11. Giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 11 liên quan đến kết cấu Câu đk loại 1 - diễn tả điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra ở hiện tại tại.

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Chương trình new Unit 11

- rèn luyện thêm nhiều dạng bài xích tập Unit 11 lớp 6 tại: bài tập trắc nghiệm giờ Anh 6 bắt đầu Unit 11: Our greener world

12. Giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 12 Robots

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 12 tổng hợp cách dùng các động từ khuyết thiếu thốn cơ bạn dạng (Model verbs) như: Can, Could, be able to, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 12 Robots

- luyện tập thêm những dạng bài xích tập Unit 12 lớp 6 tại: bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Robots

II. Bài xích tập giờ Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit

Bài tập I. Bài bác tập thì bây giờ đơn/ lúc này tiếp diễn.

1. Where ___________you (live)____________? I (live)______________in nhì Duong town.

2. What he (do) _________________now? He (water)_________________flowers in the garden.

3. What _______________she (do)_____________? She (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play)____________volleyball và my brother (play) ________________soccer.


6. It is 9.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go)______________to the park with my friends, & in the spring, we (have) _____________Tet Holiday; I (be)________happy because I always (visit) ______________my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________to work by bus?

9. How ___________your sister (go)___________to school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the winter?

12. Today, we (have)______________English class.

13. Her favourite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating bananas.

15. Look! A man (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen )____________________to the radio.

17. ______________ you (play)_________________badminton now?

18. Everyday, my father (get up)_______________at 5.00 a.m.

19. Every morning, I (watch)_________________tv at 10.00.

20. Everyday, I (go) __________to school by bike.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee.

22. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, và Ha (live)________________in sài gòn City.

24. Hung và his friend (play)_______________badminton at the present.

25. They usually (get up)___________________at 6. Oo in the morning.

26. Ha never (go)___________fishing in the winter but she always (do)________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math at the moment.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (do ) _________________at 7.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (Go)________________to school by bike.

34. We (go)_______________to supermarket to lớn buy some food.

35. Mr. Hien (go)________________on business to lớn Hanoi every month.

36. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. She (like )________________Tea, but she (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday, I (go)______________to school on foot.

40. Who you _________________(wait) for Nam?

- No, I ___________ (wait) for Mr. Hai.

41. My sister (get)______________ dressed và (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.

42. Mrs. Smith (not live)_______________in downtown. She (rent)________________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________to school everyday?


44. It"s 9 o"clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ lớn work by bike. Sometimes he(walk)______________.

47. _________You (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)__________the cooking while Hoa (listen)_____________to music.

49. At the moment, Nam và his friends (go)_______________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)_____________sailing và (go)__________to school.

51. I (write)_____________________________ a letter to my friend now.

52. At 12 a.m every day, I (have)____________lunch & (go)____________to bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math và Art.

54. On Friday, she (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)__________an orange, and my sisters (play)_______tennis.

56. ______it her bag (be)?

- No, it (not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ lớn school?

58. He (live)________________in tp hcm City.

59. What time___________your brother usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the city and it (be)_________small.

61. Every morning, we (have)__________breakfast at 7.00 am.

62. This (be)________a book và there (be)_________pens.

63. Mr. Quang (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. John (not have)______________Literature lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 12A3?

67. Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)______________ there.

68. My brother (not live )______________in London; he (live)___________ in Manchester.

69. Now Mr. Long (design ) ____________________his dream house.

70. He (like)_______apples, but he (not like )__________________bananas.

71. __________________she (like)______________apples?

72. Usually, I (have)________ lunch at 12.00. -________you (have) ________ lunch at 11.00?

73. He can (swim)_______________but I can’t (swim)_____________________.

74. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.

75. I (like )__________________ice-cream.

76. Where___________________Mr. Ha (live)_______________?

78. Hang (go)_____to the bookshop now because she ( want ) __to buy some books.

79. We (go) ______________to market và (buy)_________________some fruits.

80. Now, Lan (study)____________English & Lien (listen)__________to music.

81. Every night, she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________Vietnam.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching television.

85. Lan (have)_______________breakfast and (go)___________to school at 6.30 a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friend. He (play)______________sports everyday.

88. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?

89. He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.

90. They (go)___________home & (have)___________lunch.

Bài tập II. Phân tách động từ sinh hoạt thì bây giờ đơn/ hiện tại tiếp diễn/ sau này gần.

1. The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.

2. I"m afraid I _________________________ (not / be) able khổng lồ come tomorrow.

3. Because of the train strike, the meeting _______(not / take) place at 9 o"clock.

4. According to the weather forecast, it _____________ (not / snow) tomorrow.

5. ____________________ (they / come) tomorrow?

6. When ____________________ (you / get) back?

7. If you đại bại your job, what ____________________ (you / do)?

8. In your opinion, ____________________ (she / be) a good teacher?

9. What time ____________________ (the sun / set) today?

10. ____________________ (she / get) the job, vày you think?

11. ____________________ (David / be) at home this evening?

12. What ____________________ (the weather / be) lượt thích tomorrow?

13. There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?

14. How ____________________ (he / get) here?

15. ____________________ (they / come) tomorrow?

16. He (teach)_______________English in a big school in town.

17. When ____________________ (you / get) back?

18. What you (listen) ………………………on the radio?

19. ___________he (play)__________sports?

20. Everyday she (go)____________to work by bike.

21. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.

22. Sometimes, I (play)__________badminton.

23. Ann (like)____________her job very much.

24. ___________your mother (walk)_________to the market?

25. Look! They (run)_________________________together.

26. Son (write) ………………………to their friends every summer holiday?

27. What you (do).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tonight?

Bài tập III. Điền vào nơi trống để xong xuôi đoạn văn và vấn đáp các thắc mắc đã cho

Hoang is a (1) ……………. He’s twelve years (2) …………….. He’s tall and (3)……………. His face is (4) ……………… và his hair is (5) ………………. & black. He (6) ……………… at school in the morning and (7) …………….. Football in the afternoon. He (8) ……………… good marks in class.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. ClassB. StudentC. SchoolD. Doctor
2. A. YoungB. OldC. SmallD. Big
3. A. RoundB. ThinC. OvalD. Long
4. A. LongB. HeavyC. LightD. Thick
5. A. FullB. BigC. RoundD. Short
6. A. StudiesB. TravelsC. WalksD. Goes
7. A. PlaysB. TravelsC. WorksD. Goes
8. A. PlaysB. GetsC. DoesD. Have

B. Answer the questions:

1. Is Hoang a schoolboy?

………………………………………………………………………

2. Is he short?

………………………………………………………………………

3. Is his face long?

………………………………………………………………………

4 Where does Hoang study in the morning?

………………………………………………………………………

5. What does he vì chưng in the afternoon?

………………………………………………………………………

6. Does he get good marks in class?

………………………………………………………………………Bài 2. Điền từ thích hợp vào khu vực trống.

Every Saturday Minh và his family have dinner in a (1) ….. They eat chicken or (2) ……with peas và beans. Sometimes Minh’s mother (3) … fish. Minh also has a big (4) …. Minh’s(5)…… drink is fruit juice, but his father và mother lượt thích (6) … They listen khổng lồ (7) …… whilethey are having (8) …… dinner.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. BakeryB. RestaurantC. SupermarketD. Drug store
2. A. JuiceB. LemonC. BeefD. Orange
3. A. EatsB. HasC. GetsD. Goes
4. A. Ice-creamB. MilkC. NoodleD. Meat
5. A. GoodB. FineC. WellD. Favorite
6. A. FruitB. OrangeC. BeerD. Lemon
7. A. MusicB. TelevisionC. A gameD. Swimming
8. A. HisB. TheirC. OurD. His

B. Answer the questions:

1. Where vì Minh và his family have dinner every Saturday?

………………………………………………………………………

2. Vì chưng they eat meat? What kind?

………………………………………………………………………

3. What vegetables vì chưng they eat?

………………………………………………………………………

4. What is Minh’s favorite drink?

………………………………………………………………………

5. What bởi vì his parents lượt thích to drink?

………………………………………………………………………

6. What vì they listen khổng lồ at the restaurant?

………………………………………………………………………

Bài 3.

I eat lunch in my school (1) ……………….. The (2) …………… there is very good. My(3)………….. Meat is beef. I don’t eat (4) ……………… rice. I (5) ………………. Bread. I likeapples best. What (6) ……………. You have for lunch?

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. WorkB. CanteenC. DayD. Week
2. A. VegetablesB. EggsC. FoodD. Drink
3. A. FavoriteB. GoodC. NiceD. Well
4. A. MuchB. ManyC. NoD. Some
5. A. LikesB. DrinkC. HasD. Have
6. A. DoB. DoesC. AreD. Is

B. Answer the questions:

1. Where does Ngan eat lunch?

………………………………………………………………………

2. Is the food in her school canteen good?

………………………………………………………………………

3. What is her favorite meat?

………………………………………………………………………

4. Does she lượt thích rice?

………………………………………………………………………

5. What kind of fruit does she lượt thích best?

………………………………………………………………………

Bài 4.

Khoa và Luan go to (1) …………… five days a week. Their classes (2) ………….. At7a.m every day. On the (3) ………………. They often go to lớn the zoo. They (4) ………………goto school on Sundays because their school closes then. Sometimes they have a(5) ……………… at the park. They also lượt thích walking or (6) ……………….. In the park.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. The moviesB. The parkC. SchoolD. Hospital
2. A. EndB. StartC. CloseD. Finish
3. A. WeekendB. MondayC. DaysD. Years
4. A. UsuallyB. AlwaysC. OftenD. Don’t
5. A. SailingB. FishingC. SwimmingD. Picnic
6. A. SwimmingB. JoggingC. WatchingD. Listening

B. Answer the questions:

1. How many days a week vị Khoa & Luan go to school?

…………………………………………………………………

2. What time vày their classes start?

…………………………………………………………………

3. Where bởi vì they often go on the weekend?

…………………………………………………………………

4. Vì chưng they go khổng lồ school on Sundays? Why or why not?

…………………………………………………………………

5. What bởi vì they lượt thích doing in the park?

…………………………………………………………………

Bài tập IV. Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi:

Bài 1:

This is a photo of my family. This is my father. He’s 40 years old. He’s a doctor. & this ismy mother. She’s 35. She’s a doctor, too. These are my brother, Tom & my sister, Mary. Tom’s 10 & Mary’s 7. They’re pupils.

1. How many people are there in his family?

………………………………………………………………

2 How old is his father?

………………………………………………………………

3. What does he do?

………………………………………………………………

4. How old is his mother?

…………………………………………………………………

5. What does she do?

…………………………………………………………………

6. How old is his brother?

………………………………………………………………

7. How old is his sister?

…………………………………………………………………

8. What vị they do?

………………………………………………………………

Bài 2:

MY HOUSE

I live in a house near the sea. It’s an old house, about 100 years old, và it’s very small. There two bedrooms, a livingroom, a bathroom and a kitchen. The bedrooms are upstairs. Thebathroom is next to lớn the kitchen. There is a lovely fireplace in the livingroom. There’s a beautifulgarden in front of the house. I live with my parents. I play badminton with my father in my không lấy phí time. We have a lot of fun. I love my house very much.

1. Where is his house?

………………………………………………………………

2. Is it old?

………………………………………………………………

3. How many rooms are there is his house?

…………………………………………………………………

4. Is there a garden?

………………………………………………………………

5. Where is the fireplace?

…………………………………………………………………

6. Who does he live with?

…………………………………………………………………

7. What does he vày in his không lấy phí time?

………………………………………………………………

8. Does he love his house?

…………………………………………………………………

Bài 3:

Lan & Lien are classmates. Lan is thin, but Lien isn’t. Lan is tall and pretty. Lien is shortbut nice. They are both eleven years old. They are in the same class. They are both goodstudents. They are good friends. They often go to lớn school and play together. 1. Who are Lan và Lien?

…………………………………………………………………

2. Is Lan thin?

………………………………………………………………

3. Is Lien ugly?

…………………………………………………………………

4. Who is nice?

…………………………………………………………………

5. How old are they?

………………………………………………………………

6. Are Lan & Lien in different classes?

…………………………………………………………………

7. Are they good pupils?

…………………………………………………………………

8. What bởi they often bởi vì together?

…………………………………………………………………

Bài 4

A robot is a machine. But it is not just any machine. It is a special kind of machine. It is a machine that moves. It follows instructions. The instructions come from a computer. Because it is a machine, it does not make mistakes. And it does not get tired. And it never complains. Unless you tell it to!

Robots are all around us. Some robots are used to make things. For example, robots can help make cars. Some robots are used to lớn explore dangerous places. For example, robots can help explore volcanoes. Some robots are used lớn clean things. These robots can help vacuum your house. Some robots can even recognize words. They can be used khổng lồ help answer telephone calls. Some robots look like humans. But most robots vị not. Most robots just look lượt thích machines.

Long ago, people imagined robots. But nobody was able to lớn make a real robot. The gist real robot was made in 1961. It was called Unimate. It was used lớn help make cars. It looked lượt thích a giant arm.

In the future, we will have even more robots. They will do things that we can’t do. Or they will do things that we don’t want khổng lồ do. Or they will vị things that are too dangerous for us. They will help make life better.

1. As used in paragraph 1, we can understand that something special is NOT ________.

A. Normal

B. Expensive

C. Perfect

D. Tired

2. According to lớn the author, robots cannot be used lớn ________.

A. Explore volcanoes

B. Make cars

C. Clean your house

D. Vì chưng the gardening

3. What is the main purpose of paragraph 2?

A. Khổng lồ show how easy it is to make a robot

B. Lớn tell what a robot is

C. Lớn describe the things a robot can do

D. To explain the difference between a robot and a machine

4. Which of these gives the best use of a robot?

A. To lớn help make a sandwich

B. To lớn help tie shoes

C. Lớn help read a book

D. To lớn help explore Mars

5. How does the author feel about robots?

A. Robots are useless.

B. Robots are helpful.

C. Robots are confusing.

D. Robots are dangerous.

Bài tập V. Make questions for the underlined words: Đặt câu hỏi cho phần gạch men chân.

1. They listen to music.

………………………………………………………………………

2. Phái nam goes khổng lồ his friend’s house in the evening.

………………………………………………………………………

3. My father goes khổng lồ work by bus.

………………………………………………………………………

4. Her brother has breakfast at 6 o’clock every morning.

………………………………………………………………………

5. My mother works in a hospital.

………………………………………………………………………

6. Linh has three pencils.

……………………………………………………………………

7. My mother’s picture is on the wall.

……………………………………………………………………

8. It is ten past eleven .

……………………………………………………………………

9. She is in class 6B.

……………………………………………………………………

10. They have two children.

……………………………………………………………………

11. Lan’s classroom is on the first floor.

……………………………………………………………………

12. She has lunch at eleven thirty.

…………………………………………………………………

13. There is one clock in the living room.

…………………………………………………………………

14. Mr quang lives in the country.

…………………………………………………………………

15. My friends come from China

……………………………………………………………………

Bài tập VI. Give the correct size of the word in bracket.

1. Drinking wine much is ................................... To lớn our health. (HARM)

2. All ...................................... People came on time. (INVITE)

3. We always swim in the ...................................... Pool in Summer. (SWIM)

4. Susie is so ................................ . She is always breaking things. (care )

5. Laura is a good friend of ................................ (we)

6. Vày you know what the ............................... Of this lượt thích is? (deep)

7. Air ............................... Is a serious problem in many cities in the world now. (pollute)

8. I’d lượt thích a bottle of ............................... , please. (lemon)

9. The eighth of March is a special day for................................ All over the world. (woman)

10. Cristiano Ronaldo is a very famous football ................................ (play )

Bài tập VII. Match the question in column A và the answer in column B

A

B

answer

1. Would you lượt thích a cup of tea?

2. What time will the film start?

3. What’s your school like?

4. Where will we meet?

5. What does Mrs Lan do?

6. This is my room, Hoa.

a. She is a teacher.

b. At the front gate of the movies.

c. Yes, I’d love to.

d. At 7.30 p.m.

e. It’s beautiful & big.

f. What a nice room!

1-

2-

3-

4-

5-

6-

Bài tập VII. Chuẩn bị xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.

1. Bigger/ one/ Nam"s/ than/ new/ old/ is/ his/ school

__________________________________________________

2. Taller/ Huy/ brother/ is/ than/ his

__________________________________________________

3. One/This / more / than/ that/ chair/ is/ comfortable

__________________________________________________

4. đô thị / in/ the/Living / is/ more/than/ countryside/ living/ in/ the/ peaceful/

__________________________________________________

5. Is/ intelligent/his/ friend/He/more/than/

___________________________________________________

6. Thành phố / country /quieter /the /The/is/than

___________________________________________________

7. Art gallery/ she/, / her family"s/ Incredibly /dislikes

__________________________________________________

8. & /located /statue /a /temple /a /railway station. /The/is/between

___________________________________________________

9. The / is /a /near. /There/cathedral/square

___________________________________________________

10. Backyard / workshop /in /My father"s/is/ the

___________________________________________________

Bài tập VIII. Fill the gaps with the correct prepositions.

1. The children are excited________ the school trip.

2. Dorothy put ________ her coat & went out.

3. We have English, maths & science ________ Tuesday.

4. What vày you usually bởi vì ________ break time?

5. ________ the afternoon I play football in the playground.

6. I go trang chủ ________ 4 o’clock every day.

7. Vy is doing her homework ________ the library.

8. Many boarders go home ________ weekends.

Bài tập IX. Write the past khung of in the following sentence

1.Yesterday, I (go)___________ khổng lồ the restaurant with a client.

2. We (drive) ____________ around the parking lot for trăng tròn minutes lớn find a parking space.

3. When we (arrive)___________________ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask)__________ ______ us if we (have) _________________ reservations.

5. I (say)_____________, "No, my secretary forgets to make them."

6. The waitress (tell) _____________ us to lớn come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) _______________________ back khổng lồ the car.

8. Then we (see) ____________________ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store and (buy) _________________ some sandwiches.

10. That (be) _______________________ better than waiting for two hours.

11. I (not go) _______________________ lớn school last Sunday.

12. She (get) _______________________ married last year?

13. What you (do) ___________ last night? - I (do) _________ my homework.

14. I (love) _______________________ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ___________ up at 6 and (have) _________ breakfast at 6.30.

Bài tập X. Choose the correct answer.

1. They _________ the bus yesterday.

A. Don"t catch

B. Weren"t catch

C. Didn"t catch

D. Not catch

2. My sister _________ trang chủ late last night.

A. Comes

B. Come

C. Came

D. Was come

3. My father _________ tired when I home.

A. Was - got

B. Is - get

C. Was - getted

D. Were - got

4. What _________ you _________ two days ago?

A. Vì chưng - do

B. Did-did

C. Do-did

D. Did - do

5. Where _________ your family _________ on the summer holiday last year?

A. Vày - go

B. Does-go

C. Did-go

D. Did - went

6. We _________ David in town a few days ago.

A. Did see

B. Was saw

C. Did saw

D. Saw

7. It was cold, so I _________ the window.

A. Shut

B. Was shut

C. Am shut

D. Shutted

8. I _________ lớn the cinema three times last week.

A. Was go

B. Went

C. Did go

D. Goed

9. What_________ you _________ last weekend?

A. Were/do

B. Did/did

C. Did/do

D. Do/did

10. The police_________ me on my way trang chủ last night.

A. Was stop

B. Stopped

C. Stops

D. Stopping

11. The film wasn"t very good. I_________ it very much.

A. Enjoyed

B. Wasn"t enjoy

C. Didn"t enjoyed

D. Didn"t enjoy

12. The bed was very uncomfortable. I_________ sleep very well.

A. Didn"t

B. Did

C. Wasn"t

D. Not

Bài tập XI. Read the passage và choose the correct answer lớn each question.

When you"re using electricity, think about where it comes from & how you can use less to lớn save the environment lime are some simple ways lớn sum energy.

• On or Off?

Leaving TV & computers on standby with the little red light showing 5011 uses up electricity. Even though they might look lượt thích they"re turned off. Khổng lồ stop this you can turn them off.

• Lights out!

Turning lights off when you"re not in the mom can save a lot of energy

• Shopping

Many products are now helping yet to lớn reduce your energy use và your parent: energy bills! kiểm tra new products for their tendency grade & rating. Keep an eye out for the "Energy Efficiency Recommended" logo.

• In the refrigerator

The fridge is an important part of the kitchen. It keeps food fresh, cool and healthy! But it takes a lot of energy khổng lồ keep cool. So help it by not leaving the hedge door mở cửa or putting hot things inside.

1. This passage tells you _______

A. How lớn keep the environment clean

B. Some ways lớn save energy

C. Some kinds of electrical appliances

2. When you leave televisions & computers on standby, _______

A. They still use electricity B. They are turned off C.you can save energy

3. When you go out of the room, you should _____

A. Close the door B. Turn on the lights C. Switch off the lights

4. Why should you choose products with the "Energy Efficiency Recommended logo?

A. Because they use more electricity

B. Because they are new products.

C. Because they are more economical

5. Putting hot things in the fridge _______

A. Can save a lot of energy B. Is not a good thing to vày C. Is a quick way to keep cool

Bài tập XII. Give the correct khung of the word in brackets lớn complete the following text

Sometimes good,(1. FRIEND)________ neighbors are hard to come by. When you vì have a kind, good neighbor nearby, it (2. REAL) ________goes a long way. So what (3.ACTUAL)________ makes a good neighbor và how can we be the (4.GOOD)_________ neighbor? Here is a good way we can be great khổng lồ those we live around. Be considerate. Notice the time of day & what others might be going through. Noise levels can be huge issue with neighbors (5. SPECIAL) _________late at night. Does the family next to lớn you have small children that go khổng lồ bed early? Then don’t blast your music super loud with the windows xuất hiện at 11:00 p.m. Is there an (6.OLD)________person who has a hard time getting around? Bring their mail up khổng lồ their house on days with poor weather. Let’s try to be the best neighbor. It will make life much more (7. PLEASE)________for everyone!

ĐÁP ÁN

Bài tập I

1. Do, live, live. 2. What is he doing now? He is watering flowers in the garden. 3. What does she do? She is a teacher. 4. Where are you from?5. are playing, is playing. 6. is watching. 7. go, have, am, visit. 8. Does your father go lớn work by bus?9. How does your sister go to school?10. What time do they get up?11. What do they do in the winter?12. have13. is14. likes (* giữ ý: tuy nhiên trong câu có “now”- dấu hiệu của hiện tại tiếp diễn, mà lại ta không được chia động tự “ like “ thành dạng V-ing, bắt buộc ta buộc phải dùng thì hiện tại đơn trong trường vừa lòng này). 15. is calling. 16. am listening17. Are you playing badminton now?18. gets up19. watch20. go21. has22. am reading, is watching23. lives, lives24. are playing25. get up26. goes, does27. is telling28. are29. Is he watching TV at 7.00 every morning?30. What does she do at 7.00 am?31. How old is she?32. How is she?33. go34. go35. goes36. likes, don’t like37. likes, doesn’t like38. love, don’t love39. go

40. Are you waiting for Nam?-No, I am waiting for Mr. Hai. 41. gets, brushes42. doesn’t live, rents43. How do your children go lớn school everyday?44. Is, is listening45. are playing46. Goes, walks47. Do you live near a market? _ Is it noisy? 48. am doing, is listening. 49. are going. 50. Go, go51. am writing. 52. Have, goes53. Have54. Has55. Am eating, is playing56. Is it her bag? - No, it isn’t. 57. What time do your children (go) go to school?58. lives. 59. What time does your brother usually get up?60. is, is61. have62. is, are63. lives, has64. doesn’t have 65. What time do you start your class?66. Are you in class 12A3?67. learns, doesn’t live68. doesn’t live, lives69. is designing70. likes, doesn’t like71. Does she like apples?72. have, do, have73. swim, swim74. is reading75. like76. Where does Mr. Ha live?78. is going, wants79. are going, buying80. is studying, is listening81. has82. go83. go84. likes85. has, goes86. don’t read87. is, plays88. Do your students play soccer every afternoon?89. goes90. go, have

Bài tập II

is going khổng lồ take am not going to lớn beisn’t going lớn takeisn’t going khổng lồ snowAre they going lớn come tomorrow?
When are you going lớn get back?
If you chiến bại your job, what are you going lớn do?
In your opinion, she is going khổng lồ be a good teacher?
What time is the sun going khổng lồ set today?Is she going khổng lồ get the job, vì you think?Is David going khổng lồ beat home this evening?
What is the weather going to lớn be lượt thích tomorrow?
There’s someone at the door, are you getting it?
How does he get here?Are they going to come tomorrow?
He teaches English in a big school in town.When are you going to get back?
What are you listening on the radio?Is he playing sports?goesread, listen, watchplaylikesIs your mother walking to lớn the market now?are runningDoes Son write to their friends every summer holiday?
What are you going to lớn do tonight?

Bài tập III. Điền vào chỗ trống để kết thúc đoạn văn và trả lời các thắc mắc đã cho

Bài 1. 

A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. B; 3. B; 4. A; 5. D; 6. A; 7. A; 8. B

B. Answer the questions:

1. Yes, he is.

2. No, he isn’t.

3. Yes, it is.

4. Hoang studies at school in the morning.

5. He plays football in the afternoon.

6. Yes, he does.

Bài 2. Điền từ thích hợp vào vị trí trống.

A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. C; 3. A; 4. A; 5. D; 6. C; 7. A; 8. B

B. Answer the questions:

1. Minh & his family have dinner in a restaurant every Saturday.

2. Yes, they do. They eat chicken và beef.

3. They eat peas & bean.

4. Minh’s favorite drink is fruit juice.

5. His parents lượt thích to drink beer.

They listen khổng lồ music at the restaurant.

Bài 3. A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. C; 3. A; 4. A; 5. A; 6. A

B. Answer the questions:

1. Ngan eats lunch in her school canteen.

2. Yes, it is.

3. Her favorite meat is beef.

4. No, she doesn’

5. She likes apples best.

Bài 3. A. Put the suitable word in each blank:

1. C; 2. B; 3. A; 4. D; 5. D; 6. B

B. Answer the questions:

1. They go lớn school five days a week.

2. Their classes start at 7a.m every day.

3. They often go to lớn the zoo on the weekend.

4. No, they don’t. Because their school closes then.

5. They lượt thích walking & jogging in the park.

Bài tập IV. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

Bài 1:

1. There are five people in his family.

2 He’s 40 years old

3. He’s a doctor

4. She’s 35 years old.

5. She’s a doctor

6. He is 10 years old.

7. She is 7 years old.

8. They are pupils

Bài 2:

1. His house is near the sea.

2. Yes, it is.

3. There are five rooms in his house.

4. Yes, it is.

5. The fireplace is in the living room

6. He lives with his parents.

7. He plays badminton with his father in his miễn phí time.

8. Yes, he does.

Bài 3:

1. Lan & Lien are classmates.

2. Yes, she is.

3. No, she isn’t.

4. Lien is nice.

5. They are both eleven years old.

6. No, they aren’t.

7. Yes, they are.

8. They often go lớn school & play together

Bài 4

1. A 2. D 3. C 4. D 5. B

Bài tập V. Make questions for the underlined words: Đặt thắc mắc cho phần gạch chân.

1. They listen lớn music.

………What vì chưng they listen to?………

2. Phái mạnh goes to his friend’s house in the evening.

………Where does nam go in the evening?……………

3. My father goes to lớn work by bus.

………How does your father go khổng lồ work?……………

4. Her brother has breakfast at 6 o’clock every morning.

……What time does her brother have breakfast?……………

5. My mother works in a hospital.

……Where does your mother work?…………

6. Linh has three pencils.

………How many pencils does Linh have?………………

7. My mother’s picture is on the wall.

………Where is your mother"s picture?……………

8. It is ten past eleven .

………What time is it?……………

9. She is in class 6B.

……Which class is she in?…………

10. They have two children.

………How many children vì they have?…………

11. Lan’s classroom is on the first floor.

………Where is Lan"s classroom?………………

12. She has lunch at eleven thirty.

………What does she vị at eleven thirty?…………

13. There is one clock in the living room.

……How many clock is there in the living room?…………

14. Mr quang quẻ lives in the country.

…………Where does Mr quang đãng live?……………

15. My friends come from China

…………Where do your friends come from?…………

Bài tập VI. Give the correct size of the word in bracket.

1. Drinking wine much is .........harmful.......... To our health. (HARM)

2. All ..............invited....................... People came on time. (INVITE)

3. We always swim in the .................swimming........ Pool in Summer. (SWIM)

4. Susie is so ...............careless... . She is always breaking things. (care )

5. Laura is a good friend of ...........us......... (we)

6. Bởi you know what the .........depth......... Of this like is? (deep)

7. Air ...........pollution..... Is a serious problem in many cities in the world now. (pollute)

8. I’d lượt thích a bottle of .............lemonade........ , please. (lemon)

9. The eighth of March is a special day for.............women.......... All over the world. (woman)

10. Cristiano Ronaldo is a very famous football ...........player......... (play )

Bài tập VII. Match the question in column A và the answer in column B

A

B

answer

1. Would you like a cup of tea?

2. What time will the film start?

3. What’s your school like?

4. Where will we meet?

5. What does Mrs Lan do?

6. This is my room, Hoa.

a. She is a teacher.

b. At the front gate of the movies.

c. Yes, I’d love to.

d. At 7.30 p.m.

e. It’s beautiful và big.

f. What a nice room!

1 - c

2 - d

3 - e

4 - b

5 - a

6 - f

Bài tập VII. Chuẩn bị xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh.

1. Bigger/ one/ Nam"s/ than/ new/ old/ is/ his/ school

_____Nam"s new school is bigger than his old one._______

2. Taller/ Huy/ brother/ is/ than/ his

______Huy is taller than his brother. _____

3. One/This / more / than/ that/ chair/ is/ comfortable

_____This chair is more comfortable than that one. ______

4. đô thị / in/ the/Living / is/ more/than/ countryside/ living/ in/ the/ peaceful/

_____Living in the countryside is more peaceful than living in the city.______

5. Is/ intelligent/his/ friend/He/more/than/

____He is more intelligent than his friend. _____

6. đô thị / country /quieter /the /The/is/than

_____The country is quieter than the city.________

7. Art gallery/ she/, / her family"s/ Incredibly /dislikes

_______Incredibly, she dislikes her family"s art gallery.__________

8. & /located /statue /a /temple /a /railway station. /The/is/between

_____The statue is located between a temple và a railway station._______

9. The / is /a /near. /There/ cathedral/ square

_______There is a cathedral near the square._______

10. Backyard / workshop /in /My father"s/is/ the

____My father"s workshop is in the backyard.__________

Bài tập VIII. Fill the gaps with the correct prepositions.

1. The children are excited____about____ the school trip.

2. Dorothy put __on______ her coat & went out.

3. We have English, maths & science ________ Tuesday.

4. What vì you usually vì chưng ___during/ at_____ break time?

5. ___In_____ the afternoon I play footbal in lthe playground.

6. I go trang chủ ____at____ 4 o’clock every day.

7. Vy is doing her homework ___at_____ the library.

8. Many boarders go home ____at____ weekends.

Bài tập IX. Write the past form of in the following sentence

1.Yesterday, I (go)______went_____ to lớn the restaurant with a client.

2. We (drive) ______drove______ around the parking lot for trăng tròn minutes lớn find a parking space.

3. When we (arrive)________arrived_____ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask)______asked____ us if we (have) ______had_______ reservations.

5. I (say)______said____, "No, my secretary forgets lớn make them."

6. The waitress (tell) _____told________ us to come back in two hours.

7. My client và I slowly (walk) _______walked_______ back to the car.

8. Then we (see) ________saw____ a small grocery store.

9. We (stop) ___stopped___ in the grocery store and (buy) _________bought____ some sandwiches.

10. That (be) _________was________ better than waiting for two hours.

11. I (not go) _______didn"t go________ khổng lồ school last Sunday.

12. Did She (get) _________get_____ married last year?

13. What did you (do) ____do_______ last night? - I (do) ____did_____ my homework.

14. I (love) ________loved_____ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ____got____ up at 6 & (have) ____had_____ breakfast at 6.30.

Bài tập X. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - C; 6 - D;

7 - A; 8 - B; 9 - C; 10 - B; 11 - C; 12 - A;

Bài tập XI. Read the passage & choose the correct answer lớn each question.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - C; 5 - B;

Bài tập XII. Give the correct khung of the word in brackets to complete the following text

1. Friendly; 2. Really; 3. Actually; 4. Best

5. Especially; 6. Elderly; 7. Pleasant

Download trọn bộ bài tập cùng đáp án: bài xích tập lớp 6 giờ Anh cả năm bao gồm đáp án. Mời bạn đọc bài viết liên quan nhiều tư liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh 6 cả năm không giống nhau được cập nhật liên tục bên trên Vn
Doc.com.

Xem thêm: Top 13+ cô nàng xếp hạng chót _ vietsub full hd, thẻ: cô nàng xếp hạng chót

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Tổng hòa hợp Từ vựng, Ngữ pháp và bài bác tập giờ Anh lớp 6 sách mới Global Success, Smart World, Friends plus, Explore English của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều theo từng Unit giúp học viên học giỏi Tiếng Anh lớp 6 hơn.


Bài tập giờ Anh lớp 6 (sách bắt đầu - năm 2023 gồm đáp án)

Xem thử bài bác tập Anh 6 Global Success
Xem thử bài xích tập Anh 6 Smart World
Xem thử bài tập Anh 6 Friends plus

Chỉ trường đoản cú 200k cài đặt trọn bộ bài tập tiếng Anh lớp 6 mỗi cỗ sách phiên bản word có giải thuật chi tiết:

Ngữ pháp, bài xích tập tiếng Anh lớp 6 Global Success


Xem thử bài xích tập Anh 6 Global Success
Xem thử bài tập Anh 6 Smart World
Xem thử bài xích tập Anh 6 Friends plus

Lưu trữ: bài tập giờ Anh lớp 6 (sách cũ)

Hiển thị nội dung

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập tiếng Anh lớp 6 học tập kì 1 gồm đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My home

Đề chất vấn 15 phút tiếng Anh 6 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề đánh giá 1 huyết Tiếng Anh 6 học kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 6 học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 2 gồm đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports và games

Đề bình chọn 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề kiểm soát 1 huyết Tiếng Anh 6 học kì 2 tất cả đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 6 học kì 2 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi giờ Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án


Xem thử bài xích tập Anh 6 Global Success
Xem thử bài xích tập Anh 6 Smart World
Xem thử bài tập Anh 6 Friends plus