Tài liệu bài tập Anh văn lớp 6 đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 6 Global Success do Vn
Doc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Các dạng bài tập Tiếng Anh lớp 6 có đáp án bao gồm những dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 cơ bản như: Chia động từ, Đọc đoạn văn điền từ vào chỗ trống, Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi,... với nội dung kiến thức bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 6 mới cả năm giúp các em học sinh lớp 6 rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Bạn đang xem: Just a moment


Bộ bài tập tiếng Anh lớp 6 cả năm có đáp án bao gồm rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới thường gặp giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập những kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh cả năm lớp 6 hiệu quả.


Bên cạnh đó, Vn
Doc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh 6 chương trình mới khác nhau như:

I. Lý thuyết Ngữ pháp tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit

Lưu ý: Bạn đọc nhấp vào từng đường link dưới đây và tham khảo từng tài liệu.

1. Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 1 bao gồm cấu trúc thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn lớp 6.

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp tiếng Anh Unit 1 lớp 6 My New School

- Luyện tập thêm ngữ pháp Unit 1 tiếng Anh 6 tại:

2. Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My home

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 2 liên quan đến cấu trúc There is/ There are và cách dùng một số giới từ chỉ nơi chốn cơ bản như: In, on, behind, between, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp tiếng Anh Unit 2 lớp 6 My Home

- Luyện tập thêm trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 SGK tiếng Anh 6 My Home

3. Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My friends

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 3 lớp 6 liên quan đến cách sử dụng cấu trúc Thì Hiện tại tiếp diễn để diễn tả tương lai.

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 3 My Friends

- Luyện tập thêm bài tập tiếng Anh Unit 3 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

4. Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 4 lớp 6 bao gồm lý thuyết + công thức câu so sánh hơn


- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 6 My Neighbourhood

- Luyện tập thêm bài tập tiếng Anh 6 Unit 4: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

5. Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 5 liên quan đến cấu trúc So sánh hơn nhất và cách sử dụng động từ khuyết thiếu Must

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

- Luyện tập thêm bài tập tiếng Anh Unit 5 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

6. Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

Lý thuyết tiếng Anh 6 Unit 6 tổng hợp cách dùng động từ khuyết thiếu Should và Shouldn"t.

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

- Luyện tập thêm bài tập tiếng Anh Unit 6 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet Holiday

7. Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 7 bao gồm 2 quan trọng: Từ để hỏi (Wh-question words) và Liên từ (Conjuction) giúp các em tổng hợp ngữ pháp hiệu quả.

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 7: Television

- Luyện tập thêm bài tập ngữ pháp Unit 7 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television

8. Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 8 bao gồm công thức thì quá khứ đơn, cách dùng, dấu hiệu nhận biết, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 8: Sports and Games

- Luyện tập thêm bài tập ngữ pháp Unit 8 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games


9. Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities of the world

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 9 bao gồm lý thuyết về Thì hiện tại hoàn thành như: công thức, cách dùng, dấu hiệu nhận biết, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 9 Cities of the world

- Luyện tập thêm bài tập ngữ pháp Unit 9 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

10. Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 10 lớp 6 bao gồm lý thuyết về Thì tương lai đơn như: công thức, cách dùng, dấu hiệu nhận biết, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our Houses In The Future

- Luyện tập thêm bài tập ngữ pháp Unit 10 tiếng Anh lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our Houses In The Future

11. Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 11 liên quan đến cấu trúc Câu điều kiện loại 1 - Diễn tả điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại.

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 11

- Luyện tập thêm nhiều dạng bài tập Unit 11 lớp 6 tại: Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 11: Our greener world

12. Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 12 tổng hợp cách dùng các động từ khuyết thiếu cơ bản (Model verbs) như: Can, Could, be able to, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 12 Robots

- Luyện tập thêm nhiều dạng bài tập Unit 12 lớp 6 tại: Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Robots

II. Bài tập tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit

Bài tập I. Bài tập thì hiện tại đơn/ hiện tại tiếp diễn.

1. Where ___________you (live)____________? I (live)______________in Hai Duong town.

2. What he (do) _________________now? He (water)_________________flowers in the garden.

3. What _______________she (do)_____________? She (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play)____________volleyball and my brother (play) ________________soccer.


6. it is 9.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go)______________to the park with my friends, and in the spring, we (have) _____________Tet Holiday; I (be)________happy because I always (visit) ______________my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________to work by bus?

9. How ___________your sister (go)___________to school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the winter?

12. Today, we (have)______________English class.

13. Her favourite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating bananas.

15. Look! A man (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen )____________________to the radio.

17. ______________ you (play)_________________badminton now?

18. Everyday, my father (get up)_______________at 5.00 a.m.

19. Every morning, I (watch)_________________tv at 10.00.

20. Everyday, I (go) __________to school by bike.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee.

22. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, and Ha (live)________________in HCM City.

24. Hung and his friend (play)_______________badminton at the present.

25. They usually (get up)___________________at 6. oo in the morning.

26. Ha never (go)___________fishing in the winter but she always (do)________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math at the moment.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (do ) _________________at 7.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (Go)________________to school by bike.

34. We (go)_______________to supermarket to buy some food.

35. Mr. Hien (go)________________on business to Hanoi every month.

36. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. She (like )________________Tea, but she (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday, I (go)______________to school on foot.

40. Who you _________________(wait) for Nam?

- No, I ___________ (wait) for Mr. Hai.

41. My sister (get)______________ dressed and (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.

42. Mrs. Smith (not live)_______________in downtown. She (rent)________________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________to school everyday?


44. It"s 9 o"clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ to work by bike. Sometimes he(walk)______________.

47. _________You (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)__________the cooking while Hoa (listen)_____________to music.

49. At the moment, Nam and his friends (go)_______________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)_____________sailing and (go)__________to school.

51. I (write)_____________________________ a letter to my friend now.

52. At 12 a.m every day, I (have)____________lunch and (go)____________to bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math and Art.

54. On Friday, she (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)__________an orange, and my sisters (play)_______tennis.

56. ______it her bag (be)?

- No, it (not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ to school?

58. He (live)________________in HCM City.

59. What time___________your brother usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the city and it (be)_________small.

61. Every morning, we (have)__________breakfast at 7.00 am.

62. This (be)________a book and there (be)_________pens.

63. Mr. Quang (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. John (not have)______________Literature lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 12A3?

67. Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)______________ there.

68. My brother (not live )______________in London; he (live)___________ in Manchester.

69. Now Mr. Long (design ) ____________________his dream house.

70. He (like)_______apples, but he (not like )__________________bananas.

71. __________________she (like)______________apples?

72. Usually, I (have)________ lunch at 12.00. -________you (have) ________ lunch at 11.00?

73. He can (swim)_______________but I can’t (swim)_____________________.

74. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.

75. I (like )__________________ice-cream.

76. Where___________________Mr. Ha (live)_______________?

78. Hang (go)_____to the bookshop now because she ( want ) __to buy some books.

79. We (go) ______________to market and (buy)_________________some fruits.

80. Now, Lan (study)____________English and Lien (listen)__________to music.

81. Every night, she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________Vietnam.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching television.

85. Lan (have)_______________breakfast and (go)___________to school at 6.30 a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friend. He (play)______________sports everyday.

88. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?

89. He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.

90. They (go)___________home and (have)___________lunch.

Bài tập II. Chia động từ ở thì hiện tại đơn/ hiện tại tiếp diễn/ tương lai gần.

1. The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.

2. I"m afraid I _________________________ (not / be) able to come tomorrow.

3. Because of the train strike, the meeting _______(not / take) place at 9 o"clock.

4. According to the weather forecast, it _____________ (not / snow) tomorrow.

5. ____________________ (they / come) tomorrow?

6. When ____________________ (you / get) back?

7. If you lose your job, what ____________________ (you / do)?

8. In your opinion, ____________________ (she / be) a good teacher?

9. What time ____________________ (the sun / set) today?

10. ____________________ (she / get) the job, do you think?

11. ____________________ (David / be) at home this evening?

12. What ____________________ (the weather / be) like tomorrow?

13. There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?

14. How ____________________ (he / get) here?

15. ____________________ (they / come) tomorrow?

16. He (teach)_______________English in a big school in town.

17. When ____________________ (you / get) back?

18. What you (listen) ………………………on the radio?

19. ___________he (play)__________sports?

20. Everyday she (go)____________to work by bike.

21. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.

22. Sometimes, I (play)__________badminton.

23. Ann (like)____________her job very much.

24. ___________your mother (walk)_________to the market?

25. Look! They (run)_________________________together.

26. Son (write) ………………………to their friends every summer holiday?

27. What you (do).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. tonight?

Bài tập III. Điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn và trả lời các câu hỏi đã cho

Hoang is a (1) ……………. He’s twelve years (2) …………….. He’s tall and (3)……………. His face is (4) ……………… and his hair is (5) ………………. and black. He (6) ……………… at school in the morning and (7) …………….. football in the afternoon. He (8) ……………… good marks in class.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. classB. studentC. schoolD. doctor
2. A. youngB. oldC. smallD. big
3. A. roundB. thinC. ovalD. long
4. A. longB. heavyC. lightD. thick
5. A. fullB. bigC. roundD. short
6. A. studiesB. travelsC. walksD. goes
7. A. playsB. travelsC. worksD. goes
8. A. playsB. getsC. doesD. have

B. Answer the questions:

1. Is Hoang a schoolboy?

………………………………………………………………………

2. Is he short?

………………………………………………………………………

3. Is his face long?

………………………………………………………………………

4 Where does Hoang study in the morning?

………………………………………………………………………

5. What does he do in the afternoon?

………………………………………………………………………

6. Does he get good marks in class?

………………………………………………………………………Bài 2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Every Saturday Minh and his family have dinner in a (1) ….. They eat chicken or (2) ……with peas and beans. Sometimes Minh’s mother (3) … fish. Minh also has a big (4) …. Minh’s(5)…… drink is fruit juice, but his father and mother like (6) … They listen to (7) …… whilethey are having (8) …… dinner.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. bakeryB. restaurantC. supermarketD. drug store
2. A. juiceB. lemonC. beefD. orange
3. A. eatsB. hasC. getsD. goes
4. A. ice-creamB. milkC. noodleD. meat
5. A. goodB. fineC. wellD. favorite
6. A. fruitB. orangeC. beerD. lemon
7. A. musicB. televisionC. a gameD. swimming
8. A. hisB. theirC. ourD. his

B. Answer the questions:

1. Where do Minh and his family have dinner every Saturday?

………………………………………………………………………

2. Do they eat meat? What kind?

………………………………………………………………………

3. What vegetables do they eat?

………………………………………………………………………

4. What is Minh’s favorite drink?

………………………………………………………………………

5. What do his parents like to drink?

………………………………………………………………………

6. What do they listen to at the restaurant?

………………………………………………………………………

Bài 3.

I eat lunch in my school (1) ……………….. The (2) …………… there is very good. My(3)………….. meat is beef. I don’t eat (4) ……………… rice. I (5) ………………. bread. I likeapples best. What (6) ……………. you have for lunch?

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. workB. canteenC. dayD. week
2. A. vegetablesB. eggsC. foodD. drink
3. A. favoriteB. goodC. niceD. well
4. A. muchB. manyC. noD. some
5. A. likesB. drinkC. hasD. have
6. A. doB. doesC. areD. is

B. Answer the questions:

1. Where does Ngan eat lunch?

………………………………………………………………………

2. Is the food in her school canteen good?

………………………………………………………………………

3. What is her favorite meat?

………………………………………………………………………

4. Does she like rice?

………………………………………………………………………

5. What kind of fruit does she like best?

………………………………………………………………………

Bài 4.

Khoa and Luan go to (1) …………… five days a week. Their classes (2) ………….. at7a.m every day. On the (3) ………………. they often go to the zoo. They (4) ………………goto school on Sundays because their school closes then. Sometimes they have a(5) ……………… at the park. They also like walking or (6) ……………….. in the park.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. the moviesB. the parkC. schoolD. hospital
2. A. endB. startC. closeD. finish
3. A. weekendB. MondayC. daysD. years
4. A. usuallyB. alwaysC. oftenD. don’t
5. A. sailingB. fishingC. swimmingD. picnic
6. A. swimmingB. joggingC. watchingD. listening

B. Answer the questions:

1. How many days a week do Khoa and Luan go to school?

…………………………………………………………………

2. What time do their classes start?

…………………………………………………………………

3. Where do they often go on the weekend?

…………………………………………………………………

4. Do they go to school on Sundays? Why or why not?

…………………………………………………………………

5. What do they like doing in the park?

…………………………………………………………………

Bài tập IV. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

Bài 1:

This is a photo of my family. This is my father. He’s 40 years old. He’s a doctor. And this ismy mother. She’s 35. She’s a doctor, too. These are my brother, Tom and my sister, Mary. Tom’s 10 and Mary’s 7. They’re pupils.

1. How many people are there in his family?

………………………………………………………………

2 How old is his father?

………………………………………………………………

3. What does he do?

………………………………………………………………

4. How old is his mother?

…………………………………………………………………

5. What does she do?

…………………………………………………………………

6. How old is his brother?

………………………………………………………………

7. How old is his sister?

…………………………………………………………………

8. What do they do?

………………………………………………………………

Bài 2:

MY HOUSE

I live in a house near the sea. It’s an old house, about 100 years old, and it’s very small. There two bedrooms, a livingroom, a bathroom and a kitchen. The bedrooms are upstairs. Thebathroom is next to the kitchen. There is a lovely fireplace in the livingroom. There’s a beautifulgarden in front of the house. I live with my parents. I play badminton with my father in my free time. We have a lot of fun. I love my house very much.

1. Where is his house?

………………………………………………………………

2. Is it old?

………………………………………………………………

3. How many rooms are there is his house?

…………………………………………………………………

4. Is there a garden?

………………………………………………………………

5. Where is the fireplace?

…………………………………………………………………

6. Who does he live with?

…………………………………………………………………

7. What does he do in his free time?

………………………………………………………………

8. Does he love his house?

…………………………………………………………………

Bài 3:

Lan and Lien are classmates. Lan is thin, but Lien isn’t. Lan is tall and pretty. Lien is shortbut nice. They are both eleven years old. They are in the same class. They are both goodstudents. They are good friends. They often go to school and play together. 1. Who are Lan and Lien?

…………………………………………………………………

2. Is Lan thin?

………………………………………………………………

3. Is Lien ugly?

…………………………………………………………………

4. Who is nice?

…………………………………………………………………

5. How old are they?

………………………………………………………………

6. Are Lan and Lien in different classes?

…………………………………………………………………

7. Are they good pupils?

…………………………………………………………………

8. What do they often do together?

…………………………………………………………………

Bài 4

A robot is a machine. But it is not just any machine. It is a special kind of machine. It is a machine that moves. It follows instructions. The instructions come from a computer. Because it is a machine, it does not make mistakes. And it does not get tired. And it never complains. Unless you tell it to!

Robots are all around us. Some robots are used to make things. For example, robots can help make cars. Some robots are used to explore dangerous places. For example, robots can help explore volcanoes. Some robots are used to clean things. These robots can help vacuum your house. Some robots can even recognize words. They can be used to help answer telephone calls. Some robots look like humans. But most robots do not. Most robots just look like machines.

Long ago, people imagined robots. But nobody was able to make a real robot. The gist real robot was made in 1961. It was called Unimate. It was used to help make cars. It looked like a giant arm.

In the future, we will have even more robots. They will do things that we can’t do. Or they will do things that we don’t want to do. Or they will do things that are too dangerous for us. They will help make life better.

1. As used in paragraph 1, we can understand that something special is NOT ________.

A. normal

B. expensive

C. perfect

D. tired

2. According to the author, robots cannot be used to ________.

A. explore volcanoes

B. make cars

C. clean your house

D. do the gardening

3. What is the main purpose of paragraph 2?

A. to show how easy it is to make a robot

B. to tell what a robot is

C. to describe the things a robot can do

D. to explain the difference between a robot and a machine

4. Which of these gives the best use of a robot?

A. to help make a sandwich

B. to help tie shoes

C. to help read a book

D. to help explore Mars

5. How does the author feel about robots?

A. Robots are useless.

B. Robots are helpful.

C. Robots are confusing.

D. Robots are dangerous.

Bài tập V. Make questions for the underlined words: Đặt câu hỏi cho phần gạch chân.

1. They listen to music.

………………………………………………………………………

2. Nam goes to his friend’s house in the evening.

………………………………………………………………………

3. My father goes to work by bus.

………………………………………………………………………

4. Her brother has breakfast at 6 o’clock every morning.

………………………………………………………………………

5. My mother works in a hospital.

………………………………………………………………………

6. Linh has three pencils.

……………………………………………………………………

7. My mother’s picture is on the wall.

……………………………………………………………………

8. It is ten past eleven .

……………………………………………………………………

9. She is in class 6B.

……………………………………………………………………

10. They have two children.

……………………………………………………………………

11. Lan’s classroom is on the first floor.

……………………………………………………………………

12. She has lunch at eleven thirty.

…………………………………………………………………

13. There is one clock in the living room.

…………………………………………………………………

14. Mr Quang lives in the country.

…………………………………………………………………

15. My friends come from China

……………………………………………………………………

Bài tập VI. Give the correct form of the word in bracket.

1. Drinking wine much is ................................... to our health. (HARM)

2. All ...................................... people came on time. (INVITE)

3. We always swim in the ...................................... pool in Summer. (SWIM)

4. Susie is so ................................ . She is always breaking things. (care )

5. Laura is a good friend of ................................ (we)

6. Do you know what the ............................... of this like is? (deep)

7. Air ............................... is a serious problem in many cities in the world now. (pollute)

8. I’d like a bottle of ............................... , please. (lemon)

9. The eighth of March is a special day for................................ all over the world. (woman)

10. Cristiano Ronaldo is a very famous football ................................ (play )

Bài tập VII. Match the question in column A and the answer in column B

A

B

answer

1. Would you like a cup of tea?

2. What time will the film start?

3. What’s your school like?

4. Where will we meet?

5. What does Mrs Lan do?

6. This is my room, Hoa.

a. She is a teacher.

b. At the front gate of the movies.

c. Yes, I’d love to.

d. At 7.30 p.m.

e. It’s beautiful and big.

f. What a nice room!

1-

2-

3-

4-

5-

6-

Bài tập VII. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.

1. bigger/ one/ Nam"s/ than/ new/ old/ is/ his/ school

__________________________________________________

2. taller/ Huy/ brother/ is/ than/ his

__________________________________________________

3. one/This / more / than/ that/ chair/ is/ comfortable

__________________________________________________

4. city / in/ the/Living / is/ more/than/ countryside/ living/ in/ the/ peaceful/

__________________________________________________

5. is/ intelligent/his/ friend/He/more/than/

___________________________________________________

6. city / country /quieter /the /The/is/than

___________________________________________________

7. art gallery/ she/, / her family"s/ Incredibly /dislikes

__________________________________________________

8. and /located /statue /a /temple /a /railway station. /The/is/between

___________________________________________________

9. the / is /a /near. /There/cathedral/square

___________________________________________________

10. backyard / workshop /in /My father"s/is/ the

___________________________________________________

Bài tập VIII. Fill the gaps with the correct prepositions.

1. The children are excited________ the school trip.

2. Dorothy put ________ her coat and went out.

3. We have English, maths and science ________ Tuesday.

4. What do you usually do ________ break time?

5. ________ the afternoon I play football in the playground.

6. I go home ________ 4 o’clock every day.

7. Vy is doing her homework ________ the library.

8. Many boarders go home ________ weekends.

Bài tập IX. Write the past form of in the following sentence

1.Yesterday, I (go)___________ to the restaurant with a client.

2. We (drive) ____________ around the parking lot for 20 minutes to find a parking space.

3. When we (arrive)___________________ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask)__________ ______ us if we (have) _________________ reservations.

5. I (say)_____________, "No, my secretary forgets to make them."

6. The waitress (tell) _____________ us to come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) _______________________ back to the car.

8. Then we (see) ____________________ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store and (buy) _________________ some sandwiches.

10. That (be) _______________________ better than waiting for two hours.

11. I (not go) _______________________ to school last Sunday.

12. She (get) _______________________ married last year?

13. What you (do) ___________ last night? - I (do) _________ my homework.

14. I (love) _______________________ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ___________ up at 6 and (have) _________ breakfast at 6.30.

Bài tập X. Choose the correct answer.

1. They _________ the bus yesterday.

A. don"t catch

B. weren"t catch

C. didn"t catch

D. not catch

2. My sister _________ home late last night.

A. comes

B. come

C. came

D. was come

3. My father _________ tired when I home.

A. was - got

B. is - get

C. was - getted

D. were - got

4. What _________ you _________ two days ago?

A. do - do

B. did-did

C. do-did

D. did - do

5. Where _________ your family _________ on the summer holiday last year?

A. do - go

B. does-go

C. did-go

D. did - went

6. We _________ David in town a few days ago.

A. did see

B. was saw

C. did saw

D. saw

7. It was cold, so I _________ the window.

A. shut

B. was shut

C. am shut

D. shutted

8. I _________ to the cinema three times last week.

A. was go

B. went

C. did go

D. goed

9. What_________ you _________ last weekend?

A. were/do

B. did/did

C. did/do

D. do/did

10. The police_________ me on my way home last night.

A. was stop

B. stopped

C. stops

D. stopping

11. The film wasn"t very good. I_________ it very much.

A. enjoyed

B. wasn"t enjoy

C. didn"t enjoyed

D. didn"t enjoy

12. The bed was very uncomfortable. I_________ sleep very well.

A. didn"t

B. did

C. wasn"t

D. not

Bài tập XI. Read the passage and choose the correct answer to each question.

When you"re using electricity, think about where it comes from and how you can use less to save the environment lime are some simple ways to sum energy.

• On or Off?

Leaving TV and computers on standby with the little red light showing 5011 uses up electricity. even though they might look like they"re turned off. To stop this you can turn them off.

• Lights out!

Turning lights off when you"re not in the mom can save a lot of energy

• Shopping

Many products are now helping yet to reduce your energy use and your parent: energy bills! Check new products for their tendency grade and rating. Keep an eye out for the "Energy Efficiency Recommended" logo.

• In the refrigerator

The fridge is an important part of the kitchen. It keeps food fresh, cool and healthy! But it takes a lot of energy to keep cool. So help it by not leaving the hedge door open or putting hot things inside.

1. This passage tells you _______

A. how to keep the environment clean

B. some ways to save energy

C. some kinds of electrical appliances

2. When you leave televisions and computers on standby, _______

A. they still use electricity B. they are turned off C.you can save energy

3. When you go out of the room, you should _____

A. close the door B. turn on the lights C. switch off the lights

4. Why should you choose products with the "Energy Efficiency Recommended logo?

A. Because they use more electricity

B. Because they are new products.

C. Because they are more economical

5. Putting hot things in the fridge _______

A. can save a lot of energy B. is not a good thing to do C. is a quick way to keep cool

Bài tập XII. Give the correct form of the word in brackets to complete the following text

Sometimes good,(1. FRIEND)________ neighbors are hard to come by. When you do have a kind, good neighbor nearby, it (2. REAL) ________goes a long way. So what (3.ACTUAL)________ makes a good neighbor and how can we be the (4.GOOD)_________ neighbor? Here is a good way we can be great to those we live around. Be considerate. Notice the time of day and what others might be going through. Noise levels can be huge issue with neighbors (5. SPECIAL) _________late at night. Does the family next to you have small children that go to bed early? Then don’t blast your music super loud with the windows open at 11:00 p.m. Is there an (6.OLD)________person who has a hard time getting around? Bring their mail up to their house on days with poor weather. Let’s try to be the best neighbor. It will make life much more (7. PLEASE)________for everyone!

ĐÁP ÁN

Bài tập I

1. Do, live, live. 2. What is he doing now? He is watering flowers in the garden. 3. What does she do? She is a teacher. 4. Where are you from?5. are playing, is playing. 6. is watching. 7. go, have, am, visit. 8. Does your father go to work by bus?9. How does your sister go to school?10. What time do they get up?11. What do they do in the winter?12. have13. is14. likes (* Lưu ý: Tuy là trong câu có “now”- dấu hiệu của hiện tại tiếp diễn, nhưng ta không được chia động từ “ like “ thành dạng V-ing, nên ta phải dùng thì hiện tại đơn trong trường hợp này). 15. is calling. 16. am listening17. Are you playing badminton now?18. gets up19. watch20. go21. has22. am reading, is watching23. lives, lives24. are playing25. get up26. goes, does27. is telling28. are29. Is he watching TV at 7.00 every morning?30. What does she do at 7.00 am?31. How old is she?32. How is she?33. go34. go35. goes36. likes, don’t like37. likes, doesn’t like38. love, don’t love39. go

40. Are you waiting for Nam?-No, I am waiting for Mr. Hai. 41. gets, brushes42. doesn’t live, rents43. How do your children go to school everyday?44. Is, is listening45. are playing46. Goes, walks47. Do you live near a market? _ Is it noisy? 48. am doing, is listening. 49. are going. 50. Go, go51. am writing. 52. have, goes53. have54. has55. Am eating, is playing56. Is it her bag? - No, it isn’t. 57. What time do your children (go) go to school?58. lives. 59. What time does your brother usually get up?60. is, is61. have62. is, are63. lives, has64. doesn’t have 65. What time do you start your class?66. Are you in class 12A3?67. learns, doesn’t live68. doesn’t live, lives69. is designing70. likes, doesn’t like71. Does she like apples?72. have, do, have73. swim, swim74. is reading75. like76. Where does Mr. Ha live?78. is going, wants79. are going, buying80. is studying, is listening81. has82. go83. go84. likes85. has, goes86. don’t read87. is, plays88. Do your students play soccer every afternoon?89. goes90. go, have

Bài tập II

is going to take am not going to beisn’t going to takeisn’t going to snowAre they going to come tomorrow?
When are you going to get back?
If you lose your job, what are you going to do?
In your opinion, she is going to be a good teacher?
What time is the sun going to set today?Is she going to get the job, do you think?Is David going to beat home this evening?
What is the weather going to be like tomorrow?
There’s someone at the door, are you getting it?
How does he get here?Are they going to come tomorrow?
He teaches English in a big school in town.When are you going to get back?
What are you listening on the radio?Is he playing sports?goesread, listen, watchplaylikesIs your mother walking to the market now?are runningDoes Son write to their friends every summer holiday?
What are you going to do tonight?

Bài tập III. Điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn và trả lời các câu hỏi đã cho

Bài 1. 

A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. B; 3. B; 4. A; 5. D; 6. A; 7. A; 8. B

B. Answer the questions:

1. Yes, he is.

2. No, he isn’t.

3. Yes, it is.

4. Hoang studies at school in the morning.

5. He plays football in the afternoon.

6. Yes, he does.

Bài 2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. C; 3. A; 4. A; 5. D; 6. C; 7. A; 8. B

B. Answer the questions:

1. Minh and his family have dinner in a restaurant every Saturday.

2. Yes, they do. They eat chicken and beef.

3. They eat peas and bean.

4. Minh’s favorite drink is fruit juice.

5. His parents like to drink beer.

They listen to music at the restaurant.

Bài 3. A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. C; 3. A; 4. A; 5. A; 6. A

B. Answer the questions:

1. Ngan eats lunch in her school canteen.

2. Yes, it is.

3. Her favorite meat is beef.

4. No, she doesn’

5. She likes apples best.

Bài 3. A. Put the suitable word in each blank:

1. C; 2. B; 3. A; 4. D; 5. D; 6. B

B. Answer the questions:

1. They go to school five days a week.

2. Their classes start at 7a.m every day.

3. They often go to the zoo on the weekend.

4. No, they don’t. Because their school closes then.

5. They like walking and jogging in the park.

Bài tập IV. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

Bài 1:

1. There are five people in his family.

2 He’s 40 years old

3. He’s a doctor

4. She’s 35 years old.

5. She’s a doctor

6. He is 10 years old.

7. She is 7 years old.

8. They are pupils

Bài 2:

1. His house is near the sea.

2. Yes, it is.

3. There are five rooms in his house.

4. Yes, it is.

5. The fireplace is in the living room

6. He lives with his parents.

7. He plays badminton with his father in his free time.

8. Yes, he does.

Bài 3:

1. Lan and Lien are classmates.

2. Yes, she is.

3. No, she isn’t.

4. Lien is nice.

5. They are both eleven years old.

6. No, they aren’t.

7. Yes, they are.

8. They often go to school and play together

Bài 4

1. A 2. D 3. C 4. D 5. B

Bài tập V. Make questions for the underlined words: Đặt câu hỏi cho phần gạch chân.

1. They listen to music.

………What do they listen to?………

2. Nam goes to his friend’s house in the evening.

………Where does Nam go in the evening?……………

3. My father goes to work by bus.

………How does your father go to work?……………

4. Her brother has breakfast at 6 o’clock every morning.

……What time does her brother have breakfast?……………

5. My mother works in a hospital.

……Where does your mother work?…………

6. Linh has three pencils.

………How many pencils does Linh have?………………

7. My mother’s picture is on the wall.

………Where is your mother"s picture?……………

8. It is ten past eleven .

………What time is it?……………

9. She is in class 6B.

……Which class is she in?…………

10. They have two children.

………How many children do they have?…………

11. Lan’s classroom is on the first floor.

………Where is Lan"s classroom?………………

12. She has lunch at eleven thirty.

………What does she do at eleven thirty?…………

13. There is one clock in the living room.

……How many clock is there in the living room?…………

14. Mr Quang lives in the country.

…………Where does Mr Quang live?……………

15. My friends come from China

…………Where do your friends come from?…………

Bài tập VI. Give the correct form of the word in bracket.

1. Drinking wine much is .........harmful.......... to our health. (HARM)

2. All ..............invited....................... people came on time. (INVITE)

3. We always swim in the .................swimming........ pool in Summer. (SWIM)

4. Susie is so ...............careless... . She is always breaking things. (care )

5. Laura is a good friend of ...........us......... (we)

6. Do you know what the .........depth......... of this like is? (deep)

7. Air ...........pollution..... is a serious problem in many cities in the world now. (pollute)

8. I’d like a bottle of .............lemonade........ , please. (lemon)

9. The eighth of March is a special day for.............women.......... all over the world. (woman)

10. Cristiano Ronaldo is a very famous football ...........player......... (play )

Bài tập VII. Match the question in column A and the answer in column B

A

B

answer

1. Would you like a cup of tea?

2. What time will the film start?

3. What’s your school like?

4. Where will we meet?

5. What does Mrs Lan do?

6. This is my room, Hoa.

a. She is a teacher.

b. At the front gate of the movies.

c. Yes, I’d love to.

d. At 7.30 p.m.

e. It’s beautiful and big.

f. What a nice room!

1 - c

2 - d

3 - e

4 - b

5 - a

6 - f

Bài tập VII. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.

1. bigger/ one/ Nam"s/ than/ new/ old/ is/ his/ school

_____Nam"s new school is bigger than his old one._______

2. taller/ Huy/ brother/ is/ than/ his

______Huy is taller than his brother. _____

3. one/This / more / than/ that/ chair/ is/ comfortable

_____This chair is more comfortable than that one. ______

4. city / in/ the/Living / is/ more/than/ countryside/ living/ in/ the/ peaceful/

_____Living in the countryside is more peaceful than living in the city.______

5. is/ intelligent/his/ friend/He/more/than/

____He is more intelligent than his friend. _____

6. city / country /quieter /the /The/is/than

_____The country is quieter than the city.________

7. art gallery/ she/, / her family"s/ Incredibly /dislikes

_______Incredibly, she dislikes her family"s art gallery.__________

8. and /located /statue /a /temple /a /railway station. /The/is/between

_____The statue is located between a temple and a railway station._______

9. the / is /a /near. /There/ cathedral/ square

_______There is a cathedral near the square._______

10. backyard / workshop /in /My father"s/is/ the

____My father"s workshop is in the backyard.__________

Bài tập VIII. Fill the gaps with the correct prepositions.

1. The children are excited____about____ the school trip.

2. Dorothy put __on______ her coat and went out.

3. We have English, maths and science ________ Tuesday.

4. What do you usually do ___during/ at_____ break time?

5. ___In_____ the afternoon I play footbal in lthe playground.

6. I go home ____at____ 4 o’clock every day.

7. Vy is doing her homework ___at_____ the library.

8. Many boarders go home ____at____ weekends.

Bài tập IX. Write the past form of in the following sentence

1.Yesterday, I (go)______went_____ to the restaurant with a client.

2. We (drive) ______drove______ around the parking lot for 20 minutes to find a parking space.

3. When we (arrive)________arrived_____ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask)______asked____ us if we (have) ______had_______ reservations.

5. I (say)______said____, "No, my secretary forgets to make them."

6. The waitress (tell) _____told________ us to come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) _______walked_______ back to the car.

8. Then we (see) ________saw____ a small grocery store.

9. We (stop) ___stopped___ in the grocery store and (buy) _________bought____ some sandwiches.

10. That (be) _________was________ better than waiting for two hours.

11. I (not go) _______didn"t go________ to school last Sunday.

12. Did She (get) _________get_____ married last year?

13. What did you (do) ____do_______ last night? - I (do) ____did_____ my homework.

14. I (love) ________loved_____ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ____got____ up at 6 and (have) ____had_____ breakfast at 6.30.

Bài tập X. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - C; 6 - D;

7 - A; 8 - B; 9 - C; 10 - B; 11 - C; 12 - A;

Bài tập XI. Read the passage and choose the correct answer to each question.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - C; 5 - B;

Bài tập XII. Give the correct form of the word in brackets to complete the following text

1. friendly; 2. really; 3. actually; 4. best

5. especially; 6. elderly; 7. pleasant

Download trọn bộ bài tập và đáp án: Bài tập lớp 6 tiếng Anh cả năm có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 cả năm khác nhau được cập nhật liên tục trên Vn
Doc.com.

Xem thêm: Top 13+ cô nàng xếp hạng chót _ vietsub full hd, thẻ: cô nàng xếp hạng chót

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - Kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - Kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - Kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp và Bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách mới Global Success, Smart World, Friends plus, Explore English của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều theo từng Unit giúp học sinh học tốt Tiếng Anh lớp 6 hơn.


Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (sách mới - năm 2023 có đáp án)

Xem thử Bài tập Anh 6 Global Success
Xem thử Bài tập Anh 6 Smart World
Xem thử Bài tập Anh 6 Friends plus

Chỉ từ 200k mua trọn bộ Bài tập Tiếng Anh lớp 6 mỗi bộ sách bản word có lời giải chi tiết:

Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success


Xem thử Bài tập Anh 6 Global Success
Xem thử Bài tập Anh 6 Smart World
Xem thử Bài tập Anh 6 Friends plus

Lưu trữ: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (sách cũ)

Hiển thị nội dung

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My home

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 6 học kì 1 có đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 6 học kì 2 có đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án


Xem thử Bài tập Anh 6 Global Success
Xem thử Bài tập Anh 6 Smart World
Xem thử Bài tập Anh 6 Friends plus