Phikᴄo.ᴠn các bạn ᴄần?

Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be - Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử Bé, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 1, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 2, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 3, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 4, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 5, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 6, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 7, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 8, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 9, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 10, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 11, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 12, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 13, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 14, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 15, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 16, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 17, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 18, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 19, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 20, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 21, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 22, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 23, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 24, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 25, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 26, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 27, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 28, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 29, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 30, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 31, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 32, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 33, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 34, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 35, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 36, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 37, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 38, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 39, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 40, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 41, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 42, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 43, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 44, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 45, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 46, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 47, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 48, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 49, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 50, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 51, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 52, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 53, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 54, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 55, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 56, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 57, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 58, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 59, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 60, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 61, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 62, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 63, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 64, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 65, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 66, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 67, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 68, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 69, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 70, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 71, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 72, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 73, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 74, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 75, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 76, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 77, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 78, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 79, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 80, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 81, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 82, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 83, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 84, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 85, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 86, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 87, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 88, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 89, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 90, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 91, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 92, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 93, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 94, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 95, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 96, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 97, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 98, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 99, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 100, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 101, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 102, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 103, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 104, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 105, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 106, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 107, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 108, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 109, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 110, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 111, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 112, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 113, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 114, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 115, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 116, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 117, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 118, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 119, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 120, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 121, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 122, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 123, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 124, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 125, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 126, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 127, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 128, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 129, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 130, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 131, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 132, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 133, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 134, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 135, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 136, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 137, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 138, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 139, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 140, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 141, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 142, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 143, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 144, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 145, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 146, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 147, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 148, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 149, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 150, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 151, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 152, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 153, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 154, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 155, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 156, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 157, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 158, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 159, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 160, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 161, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 162, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 163, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 164, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 165, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 166, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 167, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 168, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 169, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 170, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 171, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 172, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 173, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 174, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 175, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 176, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 177, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 178, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 179, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 180, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 181, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 182, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 183, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 184, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 185, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 186, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 187, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 188, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 189, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 190, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 191, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 192, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 193, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 194, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 195, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 196, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 197, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 198, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 199, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 200, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 201, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 202, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 203, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 204, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 205, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 206, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 207, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 208, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 209, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 210, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 211, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 212, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 213, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 214, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 215, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 216, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 217, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 218, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 219, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 220, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 221, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 222, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 223, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 224, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 225, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 226, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 227, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 228, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 229, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 230, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 231, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 232, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 233, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 234, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 235, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 236, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 237, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 238, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé xíu Tập 239, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 240, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 241, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 242, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Tập 243, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 244, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 245, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 246, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé bỏng Tập 247, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ nhắn Tập 248, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé Tập 249, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 250, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử nhỏ xíu Tập 251, Tiệkᴄo.ᴠn Bánh Hoàng Tử bé nhỏ Tập 252, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 1, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 2, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 3, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 4, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 5, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 6, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 7, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 8, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 9, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 10, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 11, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 12, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 13, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 14, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 15, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 16, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 17, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 18, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 19, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 20, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 21, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 22, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 23, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 24, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 25, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 26, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 27, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 28, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 29, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 30, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 31, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 32, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 33, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 34, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 35, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 36, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 37, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 38, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 39, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 40, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 41, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 42, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 43, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 44, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 45, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 46, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 47, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 48, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 49, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 50, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 51, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 52, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 53, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 54, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 55, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 56, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 57, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 58, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 59, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 60, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 61, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 62, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 63, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 64, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 65, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 66, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 67, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 68, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 69, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 70, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 71, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 72, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 73, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 74, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 75, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 76, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 77, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 78, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 79, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 80, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 81, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 82, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 83, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 84, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 85, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 86, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 87, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 88, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 89, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 90, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 91, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 92, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 93, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 94, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 95, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 96, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 97, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 98, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 99, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 100, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 101, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 102, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 103, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 104, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 105, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 106, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 107, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 108, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 109, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 110, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 111, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 112, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 113, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 114, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 115, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 116, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 117, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 118, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 119, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 120, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 121, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 122, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 123, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 124, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 125, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 126, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 127, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 128, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 129, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 130, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 131, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 132, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 133, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 134, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 135, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 136, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 137, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 138, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 139, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 140, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 141, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 142, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 143, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 144, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 145, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 146, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 147, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 148, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 149, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 150, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 151, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 152, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 153, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 154, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 155, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 156, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 157, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 158, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 159, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 160, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 161, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 162, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 163, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 164, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 165, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 166, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 167, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 168, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 169, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 170, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 171, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 172, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 173, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 174, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 175, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 176, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 177, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 178, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 179, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 180, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 181, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 182, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 183, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 184, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 185, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 186, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 187, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 188, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 189, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 190, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 191, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 192, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 193, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 194, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 195, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 196, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 197, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 198, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 199, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 200, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 201, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 202, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 203, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 204, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 205, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 206, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 207, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 208, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 209, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 210, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 211, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 212, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 213, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 214, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 215, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 216, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 217, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 218, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 219, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 220, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 221, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 222, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 223, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 224, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 225, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 226, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 227, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 228, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 229, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 230, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 231, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 232, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 233, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 234, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 235, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 236, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 237, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 238, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 239, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 240, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 241, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 242, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 243, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 244, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 245, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 246, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 247, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 248, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 249, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 250, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 251, Tiệkᴄo.ᴠn Banh Hoang Tu Be Epiѕode 252, Bạn sẽ xem: Tiệm bánh hoàng tử nhỏ xíu tập 193


Bạn đang xem: Tiệm bánh hoàng tử bé tập 190

home » Tiệm Bánh Hoàng Tử bé xíu Phần 3 » Tiệm Bánh Hoàng Tử nhỏ bé Là Gì? cụ thể Về Tiệm ... - LADIGI Academy


Tiệm bánh Hoàng tử nhỏ xíu ngữ điệu Số tập sản xuất Nhà cung ứng Địa điểm phát sóng tin tức khác lịch trình sau
việt nam
Tiếng Việt
252
Lê Thị Kiều Nhi
thành phố Hồ Chí Minh, vn
Năm 2013
Tiệm bánh Hoàng tử nhỏ bé 2

Tiệm bánh Hoàng tử bé<1> là một bộ phim sitcom vn phát sóng vào năm trước đó (đạo diễn Văn Công Viễn). Phim tất cả sự góp mặt của những diễn viên Ngọc Thảo, Phương Bella, Kelbin Lei, Văn Anh Duy cùng Âu Thành Cát.

Đây là bộ phim truyện sitcom trước tiên ở việt nam lấy đề tài phim thần tượng, ca nhạc. Phần tiếp theo của phim tất cả tựa Tiệm bánh Hoàng tử nhỏ xíu 2 đã được phát sóng vào thời điểm năm 2014.

Mục lục

1 văn bản 2 Diễn viên 3 các trường hợp đặc biệt 4 chú thích 5 link ngoài

Nội dung

tại một khu chung cư văn minh mang tên nghìn Sao (chung cư Tôn Thất Thuyết trên thực tế) nằm ven sông sài Gòn, tiệm bánh Hoàng tử nhỏ nhắn nằm trên tầng trệt của khu chung cư là nơi nhóm bạn trẻ tài năng hoạt động. Họ gặp nhau trong quá trình quản lý tiệm bánh để rồi cùng nhau share những đam mê và quyết tâm triển khai ước mơ bay cao trong quả đât âm nhạc. Các nhân vật cùng vẽ phải một tranh ảnh sống cồn về cuộc sống thường ngày với đầy đủ các cung bậc cảm giác như thiết yếu hương vị của các chiếc bánh làm việc tiệm bánh Hoàng tử bé.

Diễn viên

Diễn viên bao gồm Ngọc Thảo vai Sansan Phương Bella vai Lucy Kelbin Lei vai Kevin Văn Anh Duy vai Hoà Quân Âu Thành mèo vai Andrei Hạ Anh vai Pink MLee vai Lam Tyh


Xem thêm: Lời bài hát mưa trên biển vắng (lyrics), lời bài hát mưa trên biển vắng (nhạc ngoại (pháp)

D vai Sao Diễn viên phụ Đại Nghĩa vai ông Bảo Hạnh Thúy vai Hoa Xuân Lan vai Linda Kiều Phi Phụng vai bà Vân Diễm Châu vai Maika Thái Quốc vai ông Tráng Tăng Nhật Tuệ vai Tăng Duy Nhân vai Đào Mai Phượng vai Rosa Liễu Huy Ma vai Subin Tam Triều dâng vai Cà Ri Misoa vai Bảo Trân (Tập 246 – 249)

các trường hợp đặc biệt

những tập 130, 150, 170, 190, 210 là những tập nhật ký của những nhân vật chính: Hòa Quân, Andrei, Lucy, Kevin với San San. Những tập vào phim đôi lúc được bố trí thành một trong những nhóm, chẳng hạn như từ tập 1 mang lại 5 (ông Bảo la mắng đội Tiramisu), từ bỏ tập 46 mang lại 48 (Linda Kiều chỉ chiếm đóng phòng tập của nhóm Tiramisu bởi nhóm Tamagotchi), từ tập 51 mang đến 57 (Linda Kiều gây nên một vụ oan không đúng nghiêm trọng bằng cách đưa con mèo thương hiệu là Miu Lê).

Chú thích

^

“Tiệm bánh Hoàng tử bé”. Thanhnien.com.vn. Ngày 21 tháng một năm 2013. Truy vấn ngày 24 tháng 6 năm 2014.

link ngoài

Youtube của phim.
*

đem từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiệm_bánh_Hoàng_tử_bé&oldid=64908940”