Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử cùng Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

*

uses crt;

var i,n:integer;

begin

clrscr;

write("n="); readln(n);

writeln("cac so chan trong vùng tu 1 toi ",n," la:");

for i:=1 lớn n do

if i gian lận 2=0 then write(i:4);

readln;

end.

Bạn đang xem: Viết chương trình in ra màn hình các số chẵn


*

uses crt;

var i,n:integer;

begin

clrscr;

write("n="); readln(n);

writeln("cac so chan trong vùng tu 1 toi ",n," la:");

for i:=1 lớn n do

if i thủ thuật 2=0 then write(i:4);

readln;

end.


*

program chan;

uses crt;

var i,n:integer;

begin

clrscr;

write("nhap n:");readln(n);

for i:=1 to n do

if i hack 2=0 then write("cac so chan tu 1 den n la:");

readln

end.


Viết lịch trình pascal nhập n từ bàn phím xuất ra màn hình.

Nếu nlaf số chẵn thì xuất ra screen các số nhân tố từ 2 -> n


viết công tác in ra màn hình các số tuyệt đối trong khoảng từ 1 đến N với N nguyên dương nhập từ bỏ bàn phím


viết công tác in ra screen các số tuyệt đối hoàn hảo trong khoảng từ là 1 đến N cùng với N nguyên dương nhập từ bàn phím


viết lịch trình in ra màn hình hiển thị các số hoàn hảo và tuyệt vời nhất trong khoảng từ 1 đến N với N nguyên dương nhập tự bàn phím


Câu1 viết lịch trình nhập quý hiếm n từ bỏ ban phím in những số chẵn từ một đến n
Câu2 viết lịch trình in ra màn hình hiển thị các số chẵn đầu tiên với chẵn bé dại nhất >1000Lm ơn tui sắp đánh giá r


Viết chương trình in ra màn hình Dãy số từ là một đến n bằng ngữ điệu lập trình Pascal dùng lệnh lặp for..... Vày với n được nhập vào từ bỏ bàn phím


Viết công tác nhập vào từ keyboard bà số tự nhiên và thoải mái a,b,c: a) thông báo ra màn hình số a là số chẵn tốt số lẻ

 b)thông báo ra màn hình hiển thị số b là số chẵn tuyệt số lẻ

 c) thông báo ra màn hình hiển thị số c là số chẵn tuyệt số lẻ

d) thông báo ra số lớn số 1 trong tía số đó

Ai góp mik với ạ


viết công thức pascal nhập số n từ bàn phím . Xuất ra screen các số phân chia hết cho 2 và 5 từ là một đến n


Viết chương trình nhập vào một trong những tự nhiên tự 2 mang đến 8 với in ra màn hình thứ tương ứng với số đang nhập


Viết chương trình nhập số nguyên A tự bàn phím,kiểm tra thông báo ra màn hình hiển thị xem số sẽ là số âm tuyệt dương


viết bí quyết pascal nhập số n tự bàn phím, thực hiện xuất ra màn hình:+các số yếu tố từ 2 mang đến n

*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Viết công tác nhập số tự nhiên n hãy in ra màn hình hiển thị các số chẵn từ là một đến n tính số chẵn lấy ví dụ N=10 các số chẵn 2, 4, 6, 8, 10 tính tổng a = 2 + 4 + 6 + 8 + 10
*

*

Bạn kham khảo bài của bản thân nhé!

Program nhap_so_n;

Uses crt;

Var i,n,s:integer;

Begin clrscr;

Write("Nhap so n= ");Readln(n);

S:=0;

For i:=1 khổng lồ n do

If i gian lận 2 = 0 bởi S:=S+i;

Writeln;

Write("tong cac so chan la ",S);

Readln;

End.

Mình chúc bạn làm việc tốt!


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu trả lời mà bạn cần!

Viết công tác nhập số tự nhiên n 2 in ra màn hình các số chẵn từ là một đến n tính tổng thể chẵn
Vd) N=10;các số chẵn2,4,6,8,10Tính tổng =2+4+6+8+10


#include

using namespace std;

long long i,n,s;

int main()

cin>>n;

s=0;

for (i=1; i


1. Viết lịch trình nhập vào 1 số tự nhiên P. Tính với in ra screen các số lẻ và tổng những số lẻ từ 1 đến phường 2.Viết lịch trình nhập vào 1 số tự nhiên và thoải mái N. Tính và in ra màn hình các số chẵn với tổng những số chẵn từ một đến N.3. Viết chương trình nhập vào 1 số thoải mái và tự nhiên N. Tính tổng các số là cầu của N.4. Viết chương trình nhập vào 1 số tự nhiên và thoải mái N. Tính tổng những số là bội của 3...

Xem thêm: Cách Bỏ Giới Hạn Trang In Trong Excel Nhanh Chóng, Dễ Hiểu, Đặt Hoặc Xóa Vùng In Trên Trang Tính


1. Viết công tác nhập vào 1 số tự nhiên và thoải mái P. Tính và in ra màn hình các số lẻ cùng tổng các số lẻ từ một đến p. 2.Viết chương trình nhập vào 1 số thoải mái và tự nhiên N. Tính cùng in ra screen các số chẵn và tổng những số chẵn từ là 1 đến N.3. Viết công tác nhập vào 1 số thoải mái và tự nhiên N. Tính tổng những số là mong của N.4. Viết chương trình nhập vào 1 số tự nhiên N. Tính tổng các số là bội của 3 mà nhỏ tuổi hơn hoặc bởi N.